Ro­bert Mapplet­hor­pe

Plaza Magazine - - Agenda -

MCCABE FINE ART, STOCK­HOLM Pro­vo­ka­tion och krav på cen­sur. Det är käns­lor som Ro­bert Mapplet­hor­pe väckt med si­na bil­der. Men mest hyl­las fo­to­gra­fen, som ef­ter sin död 1989 när­mast fått en ikonsta­tus. I år är han mer ak­tu­ell än nå­gon­sin i och med de tre do­ku­men­tä­rer­na på HBO, Net­flix och Ze­ta. Även he­la Raf Si­mons vår/som­mar­kol­lek­tion 2017 var in­spi­re­rad av Mapplet­hor­pe. I ut­ställ­ning­en Icon är al­la verk till för­sälj­ning. In­no­va­ti­va, uni­ka por­trätt med bland an­nat Gra­ce Jo­nes, Ig­gy Pop och Pat­ti Smith.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.