Ce­ci­lia Ede­falk

Plaza Magazine - - Agenda -

PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE, STOCK­HOLM Ce­ci­lia Ede­falk är i dag en av vå­ra mest upp­märk­sam­ma­de konst­nä­rer och hen­nes verk är de dy­ras­te som sålts på auk­tion i Sve­ri­ge, av en nu le­van­de konst­när. Ut­ställ­ning­en Maskros/ Dan­de­li­on är en om­fat­tan­de ret­ro­spek­tiv med verk från sent sjut­ti­o­tal fram till i dag och pre­sen­te­rar Ede­falks ti­di­ga väx­tak­va­rel­ler, må­le­ri, skulp­tur och fo­to­gra­fi, varav någ­ra är helt nya och ald­rig ti­di­ga­re vi­sa­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.