Smi­le to Go

Plaza Magazine - - Guide -

Mitt stam­mis­s­täl­le för fru­kost! Ett un­der­bart stäl­le om man vill hänga med det unga hip­pa New York-fol­ket. Här kö­per de sitt mor­gonkaf­fe- to-go men det finns även tre små bord att sit­ta vid. Min sär­skil­da fa­vo­rit är Bacon sli­der – gu­dom­ligt god och French bre­ak­fast- te­et är su­ve­ränt! Från mitt fa­vo­rit­bord vid fönst­ret ser man myc­ket spän­nan­de folk som pas­se­rar el­ler står i kö. Dess­utom sker det mo­de­fo­to­gra­fe­ring­ar i hör­net vid Cros­by och Ho­ward, typ var tred­je gång jag har va­rit där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.