Wyt­he Ho­tel

Plaza Magazine - - Guide -

Många som kom­mer till New York ser ald­rig sta­den på av­stånd, och då mis­sar man verk­li­gen nå­got. Fär­jor­na till Broo­klyn går till ex­em­pel från South Stre­et Se­a­port och kos­tar knappt nå­got. När jag väl har kom­mit till Broo­klyn gil­lar jag att gå till Wyt­he Ho­tel. Fram­förallt för att hänga på de­ras roof­top som har en ma­gisk ut­sikt över Man­hat­tan och här ser­ve­ras väl­digt go­da drin­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.