Le So­leil Ho­tel

Plaza Magazine - - Guide -

Det per­fek­ta ho­tel­let, mitt i Man­hat­tans hjär­ta, för dig som kom­mer till NYC och ska job­ba. Det har en fan­tas­tisk ut­sikt från de hög­re vå­ning­ar­na och den my­si­ga re­stau­rang­en Tra­de­mark ser­ve­rar mo­dern ame­ri­kansk mat. Ät den go­da bur­ga­ren med bacon, ja­la­peños, fri­te­rad och ma­ri­ne­rad lök till­sam­mans med de­ras spe­ci­alsås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.