Au­tor Rooms

Plaza Magazine - - Krog -

WARS­ZA­WA, PO­LEN

Den Wars­za­wa-ba­se­ra­de by­rån Ma­mastu­dio har gjort sin ver­sion av den per­fek­ta ”ho­me away from ho­me”-upp­le­vel­sen. Mitt i den fa­shio­nab­la stads­de­len med det tungvric­kan­de nam­net Ród­mie cie lig­ger Au­tor Rooms. Ho­tel­lets namn an­spe­lar på den kol­lek­ti­va och histo­rie­be­rät­tan­de in­sat­sen av ho­tel­lets kre­a­ti­va äga­re och upp­hovs­män som, ge­nom design och konst­när­li­ga verk, de­lar med sig av det bäs­ta av den lo­ka­la kul­tu­ren. De fy­ra rum­men, ett väl till­ta­get all­mänt ut­rym­me samt kök är in­rym­da i ett fö­re det­ta bo­stads­hus från 1800-ta­let. Var­je rum har fått en egen sär­präg­lad stil – från men­talkli­niks­vitt till dung­eon-dun­kelt – men med ori­gi­nal­bygg­na­dens grund in­takt. Två av de fy­ra rum­men rym­mer upp till fy­ra per­so­ner och samt­li­ga har eg­na bad­rum.

Au­tor Rooms, Warsa­wa.

Sir Sa­vig­ny, Ber­lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.