Marina Abra­mo­vic – the Cle­a­ner

Plaza Magazine - - Mode Nu -

MO­DER­NA MU­SE­ET, STOCKHOLM

Marina Abra­mo­vic, kal­las konst­värl­dens su­per­stjär­na och är av Ti­me Ma­ga­zi­ne ut­nämnd till en av värl­dens mest in­fly­tel­se­ri­ka. Hen­nes självut­läm­nan­de – in­te säl­lan själv­plå­gan­de – konstak­ter har gett hen­ne epi­te­tet ”per­for­man­ce­kons­tens mo­der” och för förs­ta gång­en i Sve­ri­ge vi­sas hen­nes verk i ett stort ret­ro­spek­tiv på Mo­der­na Mu­se­et. Här finns ma­te­ri­al från de all­ra ti­di­gas­te åren fram till i dag – rör­lig bild, fo­to­gra­fi, mål­ning­ar, ob­jekt, in­stal­la­tio­ner och en hel del an­nat från Ma­ri­nas eget arkiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.