Ma­ri­an­ne Lind­berg De Ge­er

Plaza Magazine - - Nu Agenda -

FäRGFABRIKEN, STOCK­HOLM Trots ut­ställ­ningsti­teln Full Speed Ahe­ad (full fart fram­åt) blic­kas det bak­åt i den­na ret­ro­spek­tiv över konst­nä­ren och dra­ma­ti­kern Ma­ri­an­ne Lind­berg De Ge­er. På plats finns hen­nes mål­ning­ar, kol­lage, fil­mer, ljud­verk, skulp­tu­rer lik­som hen­nes ak­ti­va röst i sam­tids­de­bat­ten. MLDG:s konst­när­skap är ett av Sve­ri­ges mest kon­se­kven­ta och på sam­ma gång mest oför­ut­säg­ba­ra. Hon hål­ler själv per­son­li­ga vis­ning­ar un­der he­la ut­ställ­nings­pe­ri­o­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.