I HAALS HUVUD

Pla­za Ma­ga­zi­ne går på värl­dens förs­ta mo­de­vis­ning helt i vir­tu­al re­a­li­ty. Hej fram­ti­den! ” Vis­ning­en i vir­tu­al re­a­li­ty var som ett ex­pe­ri­ment.”

Plaza Magazine - - Nu Mode - Foto Fred­rik Andersson Andersson

An­ders Haal, grun­da­re och de­sig­ner av det eg­na mo­de­mär­ket Haal, pre­sen­te­ra­de sin SS17- kol­lek­tion un­der Stock­holms mo­de­vec­ka i år. I sam­ar­be­te med Stu­dio Bon fick vi kli­va in i An­ders Haals huvud för ett vir­tu­ellt mö­te av Haals vi­sion, allt i form av en vis­ning i vir­tu­al re­a­li­ty. Mo­de­pre­sen­ta­tio­nen sked­de på Fo­to­gra­fis­ka mu­se­et i Stock­holm. Vi in­bjud­na sat­te påå oss ett par VR-glas­ö­gon och fick på en sam­ma gång en re­a­lis­tisk som sur­re­a­lis­tisk bild av Haals mo­de­vi­sion – prep­py che­er­le­a­ders, go­tis­ka Lo­li­tas och surf­kil­lar, allt med brin­nan­de bill­boards och hång­lan­de par ut­an­för en gal­le­ria. Läc­kert, läs­kigt, lu­gu­bert. Kort sagt, très high tech chic. Till New York Ti­mes har An­ders be­rät­tat att det hand­lar om hur du mix­ar in­spi­ra­tions­käl­lor och att eti­ket­ten står för fri­het och mång­fald.

Det här var den förs­ta mo­de­pre­sen­ta­tio­nen som helt och hål­let vi­sats i vir­tu­al re­a­li­ty och det har gjort Haal till ett mär­ke i fram­kan­ten.

Du be­rät­ta­de för Me­tal Ma­ga­zi­ne att du all­tid har gil­lat att ut­tryc­ka dig i bild och gra­fik.

– Vis­ning­en i VR var som ett ex­pe­ri­ment där jag fick möj­lig­het att ut­tryc­ka mig in­om ett helt nytt me­dium. Jag gick in­te in med någ­ra sto­ra för­vänt­ning­ar in­för det pro­jek­tet. Det gick väl­digt fort och det var väl­digt fritt. He­la fil­men blev som ett col­lage av mi­na re­fe­ren­ser.

Var­i­från fick du in­spi­ra­tion?

– Än­da se­dan SS15- kol­lek­tio­nen har det va­rit som en tri­lo­gi där kol­lek­tio­ner­na byg­ger på varand­ra. Li­fe­sty­le och det kom­mer­si­el­la for­ma­tet är nå­got som jag tyc­ker är in­tres­sant. Bill­boar­den fun­ge­rar som en re­fe­rens för re­klam och an­non­ser med en po­e­tisk un­der­ton. Men mi­na över­gri­pan­de te­man är fri­het och mång­fald. Man kan sä­ga att det bör­ja­de med en blå him­mel av fri­het och se­dan bör­ja­de det luk­ta li­te un­der­gång i SS16. Se­dan var det slu­tet av den se­nas­te kol­lek­tio­nen som var mörk, men med kär­lek, och det var ett slags av­slut på de tre de­lar­na.

Hur såg den kre­a­ti­va pro­ces­sen ut till­sam­mans med Stu­dio Bon?

– Vi ha­de gjort en kam­panj in­nan i Pa­ris och Lon­don där casting var vik­tig. I den se­nas­te kol­lek­tio­nen har casting va­rit en stor del för att kun­na sät­ta ihop al­la de­lar­na. En kol­lek­tion är ju in­te en lin­jär kol­lek­tion ut­an det hand­lar mer om vad du ser i plag­gen och hur du sät­ter på dem. Så det var en fort­sätt­ning av den­na ”night vi­ew”-gre­jen och elds­lå­gor ha­de vi ju re­dan job­bat med ti­di­ga­re. Vi vi­sa­de kam­pan­jen och Bon för­stod snabbt. Och se­dan fick vi möj­lig­he­ten till en stor stu­dio där vi plå­ta­de all­ting un­der två da­gar. Väl­digt im­pro­vi­se­rat fak­tiskt.

An­ders Haal väx­te upp i vad han själv kal­lar ”en hå­la” i Ska­ra­borg, med cir­ka tvåtu­sen in­vå­na­re. Han gick ut gym­na­si­et i Fal­kö­ping för att på­bör­ja si­na stu­di­er på en konst­sko­la i Öre­bro. Foto var det pri­mä­ra An­ders loc­ka­des av och bil­der­na blev en väg in i mo­de­värl­den.

– Jag be­höv­de nå­got mer kon­kret än foto och konst. Av nå­gon an­led­ning kom jag i kon­takt med Dutch Ma­ga­zi­ne i Sköv­de, och jag tror jag hit­ta­de nå­got där som jag in­te fann i and­ra mo­de­tid­ning­ar.

Ef­ter ti­den på konst­sko­lan flyt­ta­de An­ders först till Ber­lin och ef­ter en ut­ställ­ning på Kul­tur­hu­set på­bör­ja­de han stu­di­er vid Tex­til­hög­sko­lan i Borås, följt av tre år på Beck­mans.

– Jag tror konst­sko­lan var grund­läg­gan­de för mig för att vid­ga mitt fält. Där fick jag ”pus­ha” min kre­a­ti­vi­tet. In­nan jag bör­ja­de på Beck­mans var jag nog in­te så in­tres­se­rad av sko­lan.

An­ders Haal gjor­de, un­der sitt förs­ta år på Beck­mans, prak­tik hos Ann-So­fie Back som led­de till en an­ställ­ning di­rekt ef­ter ex­a­men, 2009, som de­sig­nas­si­stent.

Var det job­bigt med tan­ke på att du vil­le star­ta ditt eget va­ru­mär­ke?

– Nej. Jag tror att det var väl­digt bra att det in­te hände då, och jag är väl­digt glad för det. Jag ha­de ba­ra tänkt stan­na i ett och ett halvt år men det blev fy­ra år istäl­let. Jag bör­ja­de när Ann-So­fie bå­de ha­de Ann-So­fie Back och Back som se­dan blev Back Atel­jé och då blev jag de­sig­ner för den lin­jen. Det var en bra sko­la och ti­den på Back har såklart for­mat mig till den de­sig­ner jag är i dag.

Nu är det tre år se­dan du lan­se­ra­de din förs­ta kol­lek­tion i Mas­ses Ma­ga­zi­ne, en då ny herr­tid­ning från Pa­ris. Be­rät­ta om de här tre åren.

– Ha ha! Det har va­rit gans­ka sli­tigt. Jag har in­te hun­nit tän­ka så myc­ket. Det jag gör är att jag sit­ter i min käl­la­re och nö­ter pro­duk­tion. Det är lik­som nit­tio pro­cent av min tid. Se­dan är det en mo­de­vec­ka en gång per halv­år. Jag öns­kar att man sål­de mer ut­i­från vad jag fak­tiskt gör för någon­ting. Det är nå­got jag tror de fles­ta de­lar som bor och ska­par här i Stock­holm.

I Haals es­te­tik ser man tyd­li­ga re­fe­ren­ser från bå­de Ralph Lau­ren och Tom­my Hil­fi­ger, två ame­ri­kans­ka livsstils­mär­ken som An­ders häm­tat myc­ket in­spi­ra­tion från ge­nom åren. Han blan­dar dem med en egen käns­la – en­kelt, bär­bart och sex­igt.

– Mo­de blir in­tres­sant när det väx­er till mer än ba­ra en kol­lek­tion. Jag vill att det blir en iden­ti­tet och någon­ting stör­re och då har det bli­vit att jag har kom­mit in på den här li­fe­sty­le-iden­ti­te­ten som bå­de Ralph Lau­ren och Tom­my Hil­fi­ger har job­bat med. Jag gil­lar iko­ner som fun­ge­rar som ko­der el­ler tec­ken för hur man klär el­ler ut­tryc­ker sig. Jag har rent kon­kret job­bat med myc­ket po­lo­piké­er och ka­belstic­kat som är nå­got gans­ka van­ligt. Jag tyc­ker att det finns nå­got i det som är väl­digt starkt.

Och där sum­me­rar An­ders in­tryc­ket Pla­za tog med sig från den världs­u­ni­ka VR-vis­ning­en – le­ken med ar­ke­ty­per i en ma­gisk mång­fald.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.