Bord för bar­le­jon

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Sjut­ti­o­ta­let. Ex­plo­rer-grog­gar i gil­lestu­gor och ing­en stil, när Ja­mes Last bjöd upp till dans. Så var det kanske i Sve­ri­ge, men knap­past på den eu­ro­pe­is­ka kon­ti­nen­ten. I bör­jan av år­tion­det lan­se­ra­de till ex­em­pel spans­ka BD ett bord av Et­to­re Sottsass: Italienaren som bland an­nat ri­ta­de den to­matrö­da Oli­vet­ti Va­len­ti­ne, en skriv­ma­skin som många för­fat­ta­ra­spi­ran­ter skul­le hug­ga av sig pek­fing­er­top­pen för.

Bor­det som vi­sa­des på 1972 års Mi­la­no-mäs­sa och fick nam­net Mettsass gick i bäs­ta pop­konst­stil: man blå­ser upp nå­got ­var­dag­ligt i sin när­het till enor­ma pro­por­tio­ner. Men sän­de sam­ti­digt sig­na­ler till bar­le­jo­nen, som vil­le ord­na cock­tail­käns­la ock­så i sitt ung­karlskök: från si­dan såg det ut som ett gi­gan­tiskt dry mar­ti­ni-glas. Nu har sam­ma BD ploc­kat fram bor­det, som är gjort av boc­kad plåt och glas, för pro­duk­tion igen. Den rö­da färg­ko­den man kan få det i he­ter för­res­ten RAL 3001. Skål för det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.