Regn­sä­kert

Plaza Uomo - - JOURNAL -

För den skan­di­na­vis­ka mark­na­den är Her­no fort­fa­ran­de ett re­la­tivt okänt namn. Men sö­der om Al­per­na är den­na yt­ter­plagg­still­ver­ka­re regn­skyd­det num­mer ett. Med bas i Le­sa, norr om Mi­la­no, har Her­no en rik histo­ria av att ha till­ver­kat jac­kor och yt­ter­roc­kar åt någ­ra av värl­dens främs­ta mo­de­hus. Se­nas­te åren har fo­kus rik­tats mot det eg­na mär­ket, vil­ket i höst in­ten­si­fie­ras ge­nom öpp­ning­en av flagg­skepps­bu­ti­ken på Via del­la Spi­ga Mi­la­no samt se­nas­te kap­sel­kol­lek­tio­nen Her­no La­mi­nar.

Un­der de­vi­sen Sar­to­ri­al Engi­ne­e­ring har Le­sa­till­ver­ka­ren till­sam­mans med hy­pa­de Acromym­grun­da­ren Er­rol­son Hugh ta­git fram åt­ta yt­ter­plagg för dam re­spek­ti­ve herr. De spe­ci­al­be­hand­la­de go­re­tex­ty­ger­na i kom­bi­na­tion med de­tal­jer som vär­metej­pa­de söm­mar och dol­da fic­kor gör det he­la till en kol­lek­tion som verk­li­gen tän­jer på be­grep­pet funk­tion. El­ler vad sägs om en kort mc-jac­ka som går att veck­la ut till en trench­coat?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.