VÅ­GAD SLIP­NING

Plaza Uomo - - JOURNAL -

En av tjus­ning­ar­na med schwei­zis­ka ur av hög klass är ener­gin och ti­den som läggs ner på ren de­ko­ra­tion av ur­ver­ket som en­dast kan ses om du tar av dig kloc­kan och skå­dar ur­ver­ket ge­nom bak­si­dans sa­firglas. Värt att ve­ta är att des­sa de­ko­ra­tio­ner och po­le­ring­ar även ut­förs på mo­del­ler där du in­te kan se ur­ver­ket över hu­vud ta­get! Cô­tes de Genè­ve är ett ex­em­pel, den slip­ning som åstad­kom­mer tyd­li­ga pa­ral­lel­la vå­gor på en blank­po­le­rad yta. Of­tast är vå­gor­na ut­för­da på di­a­go­na­len, och i prin­cip ap­pli­ce­ras vå­gor­na en­bart på de plat­tor som ut­gör fäst­punk­ter för de rör­li­ga de­lar­na. Var­för? Så­pass myc­ket me­tall sli­pas bort att en kloc­kas pre­ci­sion skul­le kun­na på­ver­kas ne­ga­tivt om man ap­pli­ce­ra­de Cô­tes de Genè­ve på funk­tio­nel­la de­lar. Ett sti­ligt un­dan­tag är ro­torn i au­to­ma­tis­ka ur, som emel­lanåt har en vå­gad fi­nish. Cô­tes de Genè­ve ut­förs of­tast med hjälp av en svarv, men kan även ut­fö­ras helt för hand med jäm­na rö­rel­ser.

Au­de­mars Pi­gu­e­tur­tav­la med Cõ­tes de Genè­ve-slip­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.