Konst­kläd­sel

Plaza Uomo - - JOURNAL -

En konst­när ser sig själv i spe­geln, skis­sar fram sin dub­bel­gång­a­re – gen­ren själv­por­trätt till­hör konst­histo­ri­ens mest lad­da­de gen­rer. I Lou­i­si­a­nas höstut­ställ­ning finns gi­gan­ter som War­hol och Pi­cas­so.

Men vad bär kre­a­tö­rer­na? Kol­la in tys­ken Emil Nol­de, i en mål­ning från 1917 där han to­nar fram i vit må­lar­rock, bo­he­miskt slo­kan­de strå­hatt samt non­cha­lant knu­ten scarf i sam­ma färg som ögo­nen. Allt näs­tan ge­ne­ran­de korrekt en­ligt den sen­ro­man­tis­ka konst­närs­kläd­ko­den. Han kun­de kom­mit di­rekt från en punsch­fest men an­sik­tet och roc­ken är sänkt i en me­lan­ko­lisk halv­da­ger, vil­ket in­te är så kons­tigt: Nol­de var en av Eu­ro­pas dyst­ras­te ex­pres­sio­nis­ter. Näs­tan 90 år se­na­re må­lar italienaren Ru­dolf Sting­el en fo­to­re­a­lis­tisk bild av sig själv i jät­te­for­mat. Klädd i krit­strecks­ran­dig ka­vaj, skjor­tan upp­knäppt, ögon­bry­nen yvi­ga, an­sik­tet över­dra­get av en väl­dig trött­het. Det hjälps in­te. För själv­por­trät­tö­ren ex­i­ste­rar ing­en obe­kväm ar­bets­tid. PD Selv­portræt på­går till 13 ja­nu­a­ri.

Ru­dolf Sting­el, Ut­an ti­tel, 2006, Cour­te­sy konst­nä­ren.

Emil Nol­de, Själv­por­trätt, 1917 © Nol­de Stiftung, See­büll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.