5 brit­ter som helst vill va­ra ita­li­e­na­re

Plaza Uomo - - JOURNAL -

1 Lo­tus Esprit. Ri­tad av ita­li­ens­ka stjärn­de­sig­nern Gi­or­get­to Gi­u­gi­a­ro. Det kanske minst er­go­no­mis­ka fö­rar­sä­tet nå­gon­sin upp­vägs av ett per­fekt ytt­re. Form­giv­ning­en är en platt Golf, i sam­ma an­da som DeLorean – bå­da ­ri­ta­de av Gi­u­gi­a­ro. 2 Aston Mar­tin V12 Za­ga­to. Aston Martins främs­ta kon­kur­ren­ter är ita­li­ens­ka sport­bi­lar. ”If you can’t be­at them, jo­in them”: det tra­di­tions­ri­ka sam­ar­be­tet med ita­li­ens­ke ka­rossma­ka­ren Za­ga­to har nått kli­max med helt nya Aston Mar­tin V12 Za­ga­to med 510 häs­tar – med mer ka­tols­ka än ang­lo­sax­iska lin­jer. 3 Rolls-Royce Ca­mar­gue. Ita­li­ens­ka de­sign­hu­set Pi­nin­fa­ri­na fick änt­li­gen teck­na en Rolls och re­sul­ta­tet blev mer ele­gant än brit­ter­na vill er­kän­na. Ca­mar­gue är ett vac­kert träsk­om­rå­de i del­tat vid flo­den Rhô­nes ut­lopp, mest be­fol­kat av fla­mingofloc­kar. Tre tim­mars kör­ning från Ita­li­en. 4 Ford Capri. Capri är känt som den ­ita­li­ens­ka ön där ba­ra orts­bor får kö­ra ­pri­vat­bil. Capri är ock­så sjut­ti­o­talsmo­del­len för ­fa­mil­je­fa­dern som ald­rig slu­ta­de be­trak­ta sig själv som play­boy. 5 Jen­sen In­ter­cep­tor. Från 1966 till 1976 bygg­de Jen­sen i Eng­land In­ter­cep­tor och FF med ame­ri­kansk Chrys­ler-mo­tor och ka­ross sig­ne­rad ita­li­ens­ka de­sign­hu­set Car­roz­ze­ria Tou­ring. De förs­ta ex­em­pla­ren ­sat­tes ihop på Vig­na­le i Ita­lia, me­dan res­ten av pro­duk­tio­nen ge­nom­för­des i West Bromwich i Eng­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.