75 år av stil­säk­ra re­se­ac­ces­so­a­rer

Plaza Uomo - - JOURNAL - OE

Frans­män­nen har Her­mès. Den ita­li­ens­ka mot­sva­rig­he­ten åter­finns i Mi­la­no-ba­se­ra­de Valextra som un­der de­vi­sen ”not so for­mal but chic” ska­par ex­klu­si­va lä­de­rac­ces­so­a­rer i mi­ni­ma­lis­tisk de­sign. I år fi­rar fö­re­ta­get 75 år vil­ket bland an­nat upp­märk­sam­mas ge­nom spe­ci­al­kol­lek­tio­nen K-Val, där mär­kets ka­rak­tä­ris­tis­ka kalv­skinn och hant­verk kom­bi­ne­ras med mo­der­na

kev­lar­ma­te­ri­al för en se­rie rik­tigt stryk­tå­li­ga res­väs­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.