Vad är full kan­vas?

Plaza Uomo - - MANUAL -

Man vill att ka­va­jen ska for­ma sig ef­ter bä­ra­rens kropp. Där­för an­vänds ett så kal­lat mel­lan­lägg som fästs på ty­gets avigsi­da i ka­va­jens ax­lar och fram­styc­ke. Den van­li­gas­te tek­ni­ken in­om mo­dern kon­fek­tion är att fäs­ta mel­lan­läg­gen med oli­ka ty­per av lim. En­ligt klas­sisk skräd­de­ritra­di­tion pi­ke­ras mel­lan­läg­gen i stäl­let för hand och pressas se­na­re ef­ter kun­dens uni­ka kropps­form. Tek­ni­ken med syd­da mel­lan­lägg kal­las of­ta för full kan­vas och an­vänds i dag av många ex­klu­si­va ko­stym­till­ver­ka­re.

Ita­li­ens­ka Bel­vest tvät­tar al­la si­na mel­lan­lägg in­nan de sys fast. Det­ta för att ka­va­jen an­nars ris­ke­rar att tap­pa for­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.