”Var­je man be­hö­ver en snygg skjor­ta”

Plaza Uomo - - MANUAL -

”Jag väx­te upp på Sri Lan­ka. Var­je sön­dag gick vi till kyr­kan. Jag fa­sci­ne­ra­des över hur min pap­pa och män­nen i min om­giv­ning om­sorgs­fullt tog på sig en väl­stru­ken och kris­pigt vit skjor­ta. Som om det vo­re en

re­li­giös upp­le­vel­se. Se­na­re kom jag att job­ba i ho­tell­bran­schen. Jag träf­fa­de många af­färs­re­se­nä­rer och slogs av hur vik­tig skjor­tan var i den man­li­ga gar­de­ro­ben. Vi stäl­ler oer­hör­da krav på skjor­tan. Att den ska hål­la sig slät un­der långa re­sor och ge ett fräscht in­tryck. Jag såg snabbt hur lik­for­migt och trå­kigt ut­bu­det var. Det fick mig

att vil­ja star­ta eget skjort­mär­ke. De fles­ta i min om­giv­ning skrat­ta­de åt idén, men jag var över­ty­gad om att det gick att ge­nom­fö­ra.

Var­je man be­hö­ver en snygg skjor­ta. För mig som är född i en fö­re det­ta brit­tisk ko­lo­ni har den eu­ro­pe­is­ka sti­len all­tid fa­sci­ne­rat. Län­der som Eng­land, Frank­ri­ke och Ita­li­en har en enorm skjort­kul­tur. Själv val­de jag Ita­li­en, som en­ligt mig är världs­bäst på skjor­tor. De får skjor­tan att se så en­kel ut och sam­ti­digt så rik på fi­nes­ser. Än­då klär de sig

ba­ra i blått, blått, blått och li­te vitt. Man kan in­te åter­upp­fin­na skjor­tan. Man kan möj­ligt­vis ge den en ny iden­ti­tet, men man ska in­te krång­la till det. Många un­derskat­tar det ut­trycks­ful­la i en en­fär­gad skjor­ta. Som att bä­ra en vit skjor­ta till ett par jeans. Det blir in­te myc­ket mer ele­gant el­ler na­tur­li­ga­re än så. Ex­klu­si­vi­tet sit­ter in­te i ett mär­ke el­ler iö­gon­fal­lan­de de­tal­jer. Det sit­ter i for­men på en handsydd kra­ge el­ler lys­tern i ett rik­tigt fint vävt tyg. Det är med stor sorg jag ser en ut­veck­ling där duk­ti­ga vä­ve­ri­er och skjort­till­ver­ka­re läggs ner. Vi har ska­pat ett kli­mat där kva­li­tet och in­di­vi­du­ell stil in­te läng­re upp­munt­ras. När jag

vand­rar längs ga­tor­na i eu­ro­pe­is­ka stä­der tit­tar folk på mig som om jag vo­re ga­len. Det kanske jag är, men för mig är det­ta ett na­tur­ligt sätt att klä sig. Li­ka na­tur­lig som skjor­tan all­tid kom­mer att va­ra i herr­gar­de­ro­ben.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.