VAD ÄR TWO FOLD?

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ett van­ligt be­grepp i skjort­sam­man­hang är two fold el­ler two ply. Den­na tek­nik in­ne­bär att två bo­mulls­gar­ner tvin­nas sam­man in­nan de vävs. Re­sul­ta­tet blir ett mot­stånds­kraf­tigt tyg med slä­ta­re käns­la och dju­pa­re lys­ter jäm­fört med ett tyg av en­keltvin­na­de gar­ner. Nu ska in­te det­ta en­samt ses som ga­ran­ti för skjort­ty­gets kva­li­tet. Minst li­ka vik­tigt är va­let av bo­mull och väv­tek­nik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.