27 ELE­GAN­TA ADRES­SER

Plaza Uomo - - MANUAL -

STOCK­HOLM Lund & Lund På Lund & Lund mö­ter klas­sisk ang­lo­fil stil ita­li­ensk lyx. Bland många väl­kän­da va­ru­mär­ken åter­finns ex­klu­si­va kash­mir­spe­ci­a­lis­ten Bru­nel­lo Cu­ci­nel­li, som Lund & Lund är en­sam­ma om att säl­ja i Sve­ri­ge. Stu­re­ga­tan 12

Ströms På kors­ning­en Kungs­ga­tan/ Svea­vä­gen lig­ger den­na stilin­sti­tu­tion med över 100 års er­fa­ren­het av att eki­pe­ra stil­in­tres­se­ra­de stock­hol­ma­re. På se­na­re år har hu­sets klas­sis­ka stil ge­nom­gått en för­yng­ring med in­spi­ra­tion från söd­ra Eu­ro­pa och ett ofodrat ko­sty­mi­de­al. Kungs­ga­tan/Svea­vä­gen

Hugo Kungs­hol­mens stolt­het Hugo har öga för väl­sydd kon­fek­tion och nya spän­nan­de mo­de­mär­ken. Jäm­fört med många av Ös­ter­malms mer kon­ser­va­ti­va eki­pe­ra­re står Hugo för en yng­re look, men ba­se­rad på klas­sis­ka sti­li­de­al. Spa­na sär­skilt in ko­stymupp­stic­ka­ren Ga­jo­la Na­po­li. St Eriks­ga­tan 39

Nit­ty Grit­ty Kom­bi­na­tio­nen av topp­kon­fek­tion, från mär­ken som Bel­vest och Mac­kin­tosh till hy­pa­de ja­pans­ka de­sig­ners, har gjort Nit­ty Grit­ty till en av Skan­di­na­vi­ens le­dan­de mo­de­bu­ti­ker. På mo­debransch­tid­ning­en Ha­bits år­li­ga mo­de­ga­la ut­sågs den till årets bu­tik. Kruk­ma­kar­ga­tan 24

Tweed Country Sports Stock­holms ang­lo­fi­la till­håll num­mer ett. Hos den här agen­ten, i många fall en­sam skan­di­na­visk åter­för­säl­ja­re för brit­tis­ka mär­ken, hit­tar kun­den äk­ta tre­de­la­de tweed­ko­sty­mer och shoo­ting socks. Rörstrands­ga­tan 17

NK Herr Klas­sisk man­lig ele­gans från någ­ra av de främs­ta va­ru­mär­ke­na. Var­je sä­song bju­der her­rav­del­ning­en in re­pre­sen­tan­ter från bu­ti­kens många ko­stym­mär­ken där kun­der­na kan mått­be­stäl­la och lä­ra sig mer om plag­gen. Nor­dis­ka Kompaniet, Hamn­ga­tan

Agas­si Agent för iko­nis­ka Lu­ci­a­no Bar­be­ra och ko­stym­spe­ci­a­lis­ten Mabro. Fa­mil­jen Par­ling dri­ver Sol­len­tu­na­bu­ti­ken Agas­si med otvi­vel­ak­tig stil­käns­la. De eg­na mär­ke­na blan­das om­sorgs­fullt med svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la mo­de­till­ver­ka­re. Stin­sen Shop­ping­cen­ter, Sol­len­tu­na Alex­is Bu­ti­ken som stän­digt är på jakt ef­ter Cent­rum nya sa­lu­för mär­ken. bå­de Alex­is okända­vid Al­viks ita­li­enska­ra­de mo­de­mär­ken.till­ver­ka­re och Sam­man­ta­get väle­ta­ble­ska­par klas­sis­ka det bu­si­nes­svi­da­rett ut­bud av till allt bad­shorts­från för stran­den. Gustavslunds­vä­gen 42, Al­vik

Wård­hs Så sent som 2009 ut­sågs Wård­hs till Sve­ri­ges bäs­ta herr­bu­tik av mo­debransch­tid­ning­en Ha­bit. Den fa­mil­jeäg­da bu­ti­ken drivs med sten­koll på kva­li­tet och får i höst en upp­da­te­rad ko­stym i nya Tä­by Cent­rum. Stor­tor­get 133, Tä­by Cent­rum

UPPSA­LA Ja­ber Jan Berglund med fa­milj eki­pe­rar se­dan 1974 Uppsa­la med finess. Stän­digt med ett mått­band häng­an­de runt hal­sen och en prin­cip­fast tro på kva­li­tet. I vå­ras öpp­na­de Ja­ber yt­ter­li­ga­re en bu­tik på Strand­vä­gen i cen­tra­la Stock­holm. Fy­ristorg 6

Bergmans På hörn­lä­ge vid vack­ra Fy­risån hu­se­rar se­dan 1929 Bergmans. Med väl­kän­da va­ru­mär­ken som Er­me­ne­gil­do Zeg­na och Edu­ard Dress­ler är det­ta en klas­sisk stilin­sti­tu­tion bland Uppsa­la­bor­na. Drott­ning­ga­tan 4

ESKILSTU­NA Bax­er Gents shop Väl­kläd­da eskilstu­na­bor ring­er fre­kvent på dörr­kloc­kan till Bax­ter Gents Shop. Med oklan­der­lig stil­käns­la blan­dar bu­ti­ken ofodrat ita­li­enskt med prep­py­mo­de och väl­skräd­da­de ko­sty­mer. Råd­hustor­get 5

GÖ­TE­BORG Herr Karl Trots att Gö­te­borg är Sve­ri­ges näst störs­ta stad är in­vå­nar­na in­te bort­skäm­da med duk­ti­ga her­re­ki­pe­ra­re. Rädd­ning­en för stil­in­tres­se­ra­de gö­te­bor­ga­re är Ingemar på Herr Karl som med sin spe­ci­el­la ser­vice och sitt star­ka ut­bud av Ita­li­ens­ka till­ver­ka­re gör det omöj­ligt att läm­na bu­ti­ken tom­hänt. Eng­el­brekts­ga­tan 35

Lin­néga­tan No 2 Bland väst­kus­tens yng­re bu­ti­ker ly­ser Lin­néga­tan No 2 star­kast. Prep­py­mo­de från väl­kän­da mär­ken blan­das med brit­tiskt sko­hant­verk och ita­li­ens­ka upp­stic­ka­re. Bu­tiks­che­fen Per Mivér kan det här med de­tal­jer. Lin­néga­tan 2

Twins Klas­sisk Gö­te­borgs­bu­tik med örn­kollSe­dan 1968på den hand­lar­rät­ta ka­vaj­läng­den.väst­kust­bor­na si­na man­ches­ter­byx­or tweed­blaz­rar här. och färg­star­ka Eng­el­brekts­ga­tan 41

Kungs­ga­tan 9B Med hand­ploc­ka­de ita­li­ens­ka mär­ken som ofod­ra­de Bog­li­o­li och Tag­li­a­to­re har stil­ni­vån lyfts or­dent­ligt på Kungs­ga­tan 9B. I mi­ni­ma­lis­tisk in­red­ning bju­der bu­ti­ken på spor­tigt sy­deu­ro­pe­iskt och väl­syd­da ko­sty­mer. Kungs­ga­tan 9B

Hol­mens Herr Gö­te­borgs­re­gi­o­nens herr­mo­de­gi­gant er­bju­der ett brett ut­bud av väl­kän­da herr­va­ru­mär­ken. En stark med­lems­klubb och eget änd­rings­skräd­de­ri gör det lät­ta­re att hit­ta en ko­stym som pas­sar. Kils­ga­tan 12

MAL­MÖ Ol­séns Fa­mil­jeäg­da Ol­séns, med bu­ti­ker i cen­tra­la Mal­mö och Helsing­borg, är med när­ma­re 40 års er­fa­ren­het en av söd­ra Sve­ri­ges mest ton­gi­van­de herr­mo­de­bu­ti­ker. Ol­séns var först i Sve­ri­ge med att sa­lu­fö­ra star­ka va­ru­mär­ken som Tod’s och Cor­ne­li­a­ni. Sö­der­ga­tan 21

Ka­len­de­ga­tan 28 by Kit Ung her­re­ki­pe­ring där ita­li­ens­ka pre­mi­um­jeans blan­das med brit­tiskt sko­hant­verk i form av Church’s och ofod­ra­de ka­va­jer. All­tid med ett rikt ut­bud av möns­ter­ri­ka ac­ces­so­a­rer. Ka­len­de­ga­tan 28

Eriks På Lin­néga­tan 34 i Limhamn mö­ter ita­li­ens­ka till­ver­ka­re som Or­ci­a­ni, Bal­des­sa­ri­ni och Al­tea väl­kän­da svens­ka va­ru­mär­ken. För den rik­tigt kräs­ne kan bu­ti­ken mått­be­stäl­la skjor­tor och ko­sty­mer. Lin­néga­tan 34 Limhamn

Très Bi­en Shop Gäng­et på Très Bi­en vi­sar in­te ba­ra att det går att säl­ja ex­klu­si­va mär­ken som Jil San­der och Lan­vin på den svens­ka mark­na­den. Ut­an ock­så att det går att ska­pa en in­ter­na­tio­nellt om­ta­lad herr­mo­de­bu­tik med bas i Sve­ri­ge. Bu­ti­ken kom­bi­ne­rar fö­re­döm­ligt klas­sis­ka skor från Church’s och Al­den med hy­pa­de ja­pans­ka mär­ken. Fri­is­ga­tan 6C HELSING­BORG Zgan­der Helsing­borg väx­er som stil­stad. Myc­ket tack va­re Zgan­der som ny­li­gen öpp­na­de sin and­ra bu­tik i Vä­la köp­cen­ter. Här hit­tar du ac­ces­so­a­rer från Mi­la­no-mär­ket AD56, väl­syd­da byx­or från PT01 och plagg­tvät­ta­de ka­va­jer från L.B.M 1911. Kul­la­ga­tan 6

Sten­ströms För fy­ra år se­dan fi­ra­de Sten­ströms på Stor­tor­get i Helsing­borg im­po­ne­ran­de 125 år. Bu­ti­ken som se­na­re knop­pa­de av sig till det väl­kän­da skjort­mär­ket har bli­vit en des­ti­na­tion i hamn­sta­den. Ut­bu­det är im­po­ne­ran­de med bå­de mo­de­gi­gan­ter och ni­scha­de ko­stym­spe­ci­a­lis­ter. Stor­tor­get 12

GISLAVED Di­van­ti Det är svårt att tro att det mitt ute på en in­du­stri­tomt i Gislaved lig­ger en herr­mo­de­bu­tik. Än mind­re av Di­van­tis ka­li­ber. Lis­tan över va­ru­mär­ken om­fat­tar någ­ra av Ita­li­ens främs­ta ko­stym­till­ver­ka­re samt skor från Nort­hamp­ton­till­ver­ka­ren Croc­kett & Jo­nes och ex­tra­va­gan­ta San­to­ni. Mår­tens­ga­tan (num­mer sak­nas)

UMEÅ Gre­gers Stils­ve­ri­ges nord­li­gas­te ut­post. 2010 fi­ra­de bu­ti­ken 50 år på sam­ma adress, där det bäs­ta av svenskt mo­de säljs med brit­tis­ka och ita­li­ens­ka mär­ken. Kungs­ga­tan 57

HALM­STAD Tho­mas 2005 öpp­na­de Tho­mas Roth kläd­bu­tik i egen re­gi, ef­ter 30 år i herr­mo­debran­schen. Vid si­dan om det hand­ploc­ka­de ut­bu­det av väl­kän­da eu­ro­pe­is­ka till­ver­ka­re er­bju­der han en unik ma­de to me­a­su­re-tjänst där kun­den själv får be­stäm­ma kva­li­tets­ni­vå och stil på ko­sty­men. Hamn­ga­tan 41

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.