F y r a må s t e n :

Plaza Uomo - - GUIDE -

Mid­dag på lil­la trat­to­ri­an La Sostan­sa på Via Por­cel­la­na är ett mås­te. Man sit­ter vid de­la­de bord och bli in­te för­vå­nad om du får Mi­uc­cia Pra­da el­ler Rob Lo­we till gran­ne. Bör­ja med kro­närt­skockso­me­let­ten, fort­sätt med kyck­ling­en i smör och av­slu­ta med fru­sen ma­räng

tår­ta med smult­ron.

För­tjust i Cars­ho­es, men tyc­ker att 300€ är li­te myc­ket för ett par moc­kas­kor? Kliv då in på Oti­sop­se på Pi­az­za Na­za­rio Sau­ro 7/R. Li­ka snyg­ga, li­ka bra, men med en hu­ma­na­re prislapp

på runt 60€.

Ut­ställ­ning­en The Thir­ti­es på Pa­laz­zo Stroz­zi, Pi­az­za Stroz­zi med ita­li­ensk konst un­der fa­scis­men. Konst­nä­rer som Gi­or­gio de Chi­ri­co, Lu­cio Fon­ta­na och Gi­or­gio Mo­ran­di. Från 22 sep­tem­ber

till 27 ja­nu­a­ri.

För någ­ra år se­dan öpp­na­de Four Se­a­sons i Flo­rens i ­P alaz­zo

del­la Ghe­rar­desca och har se­dan dess ut­setts fle­ra gång­er

till värl­dens vack­ras­te ho­tell med sin två hek­tar sto­ra pri­va­ta träd­gård. De­ras af­ter­noon tea med al­la till­be­hör är minst li­ka bra som på Sa­voy i Lon­don men

kos­tar en­dast runt 25€.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.