3 x urf r ågor

Plaza Uomo - - KRÖNIKA -

1. Jag har en falsk kloc­ka, är den bra?

– För­u­tom att du i för­läng­ning­en stö­der sam­ma kri­mi­nel­la nät­verk som ­pyss­lar med traf­fic­king och knark­smugg­ling, så är den pre­cis li­ka bra som att häl­la ketchup på en hjort­fi­lé.

2. Jag har 10 000-–20 000 ­kro­nor och vill kö­pa en fin kloc­ka att sti­la med. Vad ska jag kö­pa?

– En ro­sa skjor­ta. Man har in­te en kloc­ka för att sti­la med den, man kö­per en kloc­ka för att man själv gil­lar den och upp­skat­tar hant­verk och tra­di­tion. Om du re­dan har gar­de­ro­ben full av bra­tro­sa skjor­tor kan jag dock rå­da dig att le­ta ef­ter be­gag­na­de fem­ti­o­talskloc­kor. El­ler ett par ­få­ni­ga seg­lar­moc­ka­si­ner.

3. Vil­ken är den mest avan­ce­ra­de kom­pli­ka­tio­nen?

– De fles­ta ur­ma­ka­re är över­ens om att mi­nut­re­pe­ti­tion, då du ge­nom en spak på bo­et­tens ut­si­da ak­ti­ve­rar ett klock­spel med oli­ka to­ner för tim­mar, kvar­tar och mi­nu­ter ta­lar om vad kloc­kan är, är det svå­ras­te att till­ver­ka. Två av da­gens mäs­ta­re på mi­nut­re­pe­ti­tion är F.P. Jour­ne bland små in­de­pen­dent­mär­ken, och Au­de­mars Pi­gu­et bland stör­re ak­tö­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.