GUI­DE

Mo­ne­gas­kis­ka ka­si­non, cock­tail­ba­rer och fu­tu­ris­tis­ka museer – läs om någ­ra av hös­tens mest omist­li­ga plat­ser.

Plaza Uomo - - JOURNAL - MVD

BO

På Cô­te d’Azur har vär­men bör­jat av­ta, men än sju­der me­del­havs­kus­ten av liv. De an­ri­ka sa­lar­na på Ca­si­no de Mon­te-Car­lo (ca­si­no­mon­tecar­lo.com) har fått sig en an­sikts­lyft­ning och ett sten­kast där­i­från gör sig Hô­tel Metro­po­le (metro­po­le. com) re­do att in­vi­ga sin Karl La­ger­f­eld-de­sig­na­de pool och träd­gård. Karls mu­sa Bap­tis­te Gi­a­bi­co­ni har hu­vud­rol­len på de fem­ton glas­pa­ne­ler som il­lu­stre­rar Odys­seus re­sa: de kan­tar den nya pool­ter­ras­sen. Och i me­del­ti­da bergs­byn Eze chec­kar man in i svens­ke prin­sen Wil­helms bo­hag på Châ­teau Eza (cha­teau­e­za.com). Välj prins Wil­helms eget ar­bets­rum, där bok­hyl­lor­na med hans egen­för­fat­ta­de skrif­ter står kvar.

ÄTA

Lon­don-ba­se­ra­de re­stau­rang­grup­pen Cap­rice Hol­dings lyc­kas med konst­styc­ket att fal­la stans mest in­fly­tel­se­ri­ka makt­ha­va­re, kre­a­tö­rer och me­die­per­son­lig­he­ter på läp­pen. Jour­na­lis­ten Jef­fer­son Hack frek­ven­te­rar fisk- och skal­djurskro­gen J. She­ek­ey (j-she­ek­ey.co.uk) och de­sig­nern Mi­chael Smith hyl­lar sjö­tung­an på Scott’s (scotts-re­stau­rant.com). Den svensk­ät­ta­de in­re­da­ren Mar­tin Brud­nizki står ba­kom den de­ka­dent lyx­i­ga in­te­ri­ö­ren.

DRIC­KA

På Schu­mann’s Bar (schu­manns.de) i Mün­chen är allt som sig bör. Mil­jön är ned­to­nad och so­ber, cock­tai­len en­kel och ele­gant, bar­ten­dern öd­mjuk – ”jag är ing­en mix­o­log, jag är en bar­ten­der” – och kli­en­te­let so­fisti­ke­rat. Char­les Shu­manns gim­let vi­sar ef­fek­tivt var skå­pet ska stå.

GÖ­RA

Det är hög tid att som­marskäg­get bring­as un­der kon­troll. In­nan­för de röd-vit-blå snurr­för­sed­da fa­sa­der­na hos bar­be­rar­na görs rak­ning­en till en njut­ning. Pro­va Blind Bar­ber (blind­bar­ber.com) i New York och Los Ang­e­les el­ler Mur­dock (mur­dock­lon­don.com) i Lon­don. På när­ma­re håll finns Bar­ber &

Books (bar­be­rand­books.se) på sö­der i Stock­holm.

SE

Ef­ter en näs­tan tio år lång re­no­ve­ring öpp­nar det mo­der­na mu­se­et Ste­de­lijk Mu­se­um (ste­de­lijk.nl) i Ams­ter­dam åter si­na dör­rar. Bent­hem Crouwel Ar­chi­tects till­bygg­na­tion som lik­nar ett gi­gan­tiskt emalj­bad­kar är minst sagt iö­gon­fal­lan­de. Öpp­nings­ut­ställ­ning­en Beyond Ima­gi­na­tion vi­sas från 23 sep­tem­ber. Har man mis­sat Ja­mes Bondut­ställ­ning­en i Lon­don ti­di­ga­re i år, får man ta sig än­da till Tiff (tiff. net) i To­ron­to för att se De­sig­ning 007 – Fifty Ye­ars of Ja­mes Bond Sty­le. Och i An­twer­pen ställs det frans­ka mo­de­hu­set Grès skulp­tu­ra­la kre­a­tio­ner ut från mit­ten av sep­tem­ber, på Mo­de­mu­se­um (momu.be).

FÖR­VÄR­VA

Svens­ka Uni­forms for the De­di­ca­ted (uni­forms­fort­he­de­di­ca­ted.com) öpp­nar sin förs­ta bu­tik på Kruk­ma­kar­ga­tan i Stock­holm och lan­se­rar sam­ti­digt en mö­bel­lin­je hand­till­ver­kad av åter­vun­net vir­ke från bland an­nat skär­går­den. Hös­ten hand­lar om för­kov­ran, kon­temp­la­tion och en häl­so­sam dos ut­ma­ning. En rad nya klub­bar till­go­do­ser just det­ta. Ge­nom bok­han­deln Po­wells (po­wells.com) tjänst ”In­di­espen­sib­le” le­ve­re­ras hand­ploc­ka­de, sig­ne­ra­de första­e­di­tio­ner av ori­gi­nel­la böc­ker di­rekt i brev­lå­dan och i Be­spo­ke Posts (be­spoke­post.com) hem­li­ga lå­dor sam­las väl ut­val­da pry­lar från ton­giv­na­de hant­ver­ka­re och de­sig­ners.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.