FÖ­RE­GÅ­EN­DE SI­DA:

Plaza Uomo - - FENOMEN -

Öv­re ra­den till väns­ter:

Bru­nel­lo Cu­ci­nel­li, en av bran­schens mest in­fly­tel­se­ri­ka per­so­ner, star­ta­de sin kar­riär med att er­bju­da lyx­i­ga kash­mir­trö­jor i ett brett färg­spekt­ra. I mit­ten av åt­ti­o­ta­let köp­te han en ru­in i me­del­ti­da byn Solo­meo i ­Um­bri­en, där mär­ket än i dag har sin bas. Hans ­spor­tigt ele­gan­ta ­stil byg­ger på lyx­igt ofod­ra­de ka­va­jer i kom­bi­na­tion med car­go­byx­or och täck­väs­tar i ex­klu­si­va ma­te­ri­al.

Öv­re ra­den till hö­ger: ­Ag­gres­sivt skräd­da­de Thom ­Brow­ne-ko­sty­mer, ka­mou­fla­ge­möns­ter och en per­fekt vax­ad mu­stasch – fo­to­gra­fer­na floc­kas gär­na kring Nick Woos­ter. Den sym­pa­tis­ke ame­ri­ka­nen har ­ge­di­gen mo­de­bak­grund som herr­mo­de­an­sva­rig för Nei­man Mar­cus och Berg­dorf Good­man. I dag är han modekon­sult och sam­ar­be­tar med en rad mär­ken och bu­ti­ker.

Ned­re ra­den till väns­ter:

Si­mo­ne Rig­hi, äga­re till Flo­rens-bu­ti­ken Tie your Tie, re­pre­sen­te­rar den gam­la sko­lans ele­gans med höga byx­or, syd­da press­veck, hängs­len och oklan­der­lig slips­knut. All­tid med ett per­fekt grå­nat skägg och im­po­ne­ran­de käns­la för la­ger på la­ger-kom­bi­na­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.