HÖ­GER SI­DA:

Plaza Uomo - - FENOMEN -

Öv­re ra­den till väns­ter : ­Ne­a­pel nämns of­ta som den ita­li­ens­ka skräd­de­ritra­di­tio­nens nav. En av trak­tens stjär­nor är Isa­ia, ett mär­ke som ad­de­rat yt­ter­li­ga­re färg och möns­ter åt Ne­a­pel-sti­len. Isa­i­as re­pre­sen­tan­ter ­sät­ter färg på mäs­san med per­fekt skur­na dub­bel­knäpp­ta ko­sty­mer i ­upp­fris­kan­de möns­ter och färg­kom­bi­na­tio­ner.

Öv­re ra­den till hö­ger:

Ni­co­la (på bild) och Va­len­ti­no Ric­ci är su­perstars på Pit­ti. Brö­der­na dri­ver lil­la Ba­ri-skräd­de­ri­et Sci­a­mat, känt för si­na ex­tra­va­gan­ta ka­va­jax­lar. I ett un­der­hål­lan­de Youtu­be-klipp dis­ku­te­rar Ric­ci och Je­re­my ­Hackett ka­vaj­ax­lar. Ric­ci ifrå­ga­sät­ter den brit­tis­ke stil­pro­fi­lens in­ställ­ning till ka­va­jax­lar med re­pli­ken: ”If you hi­de your shoul­ders, you hi­de your­self”.

Ned­re ra­den till hö­ger:

Pit­ti Uo­mo-vim­let ­be­står in­te ba­ra av ­ita­li­ens­ka far­brö­der. Bland ­mäs­sans yng­re sti­li­ko­ner ­ut­mär­ker sig tvil­ling­brö­der­na By­ron och Dex­ter Pe­art, som lig­ger ba­kom ­ac­ces­so­ar­mär­ket WANT Les ­Es­sen­ti­els de la Vie. De­ras stil är i grun­den klas­sisk, men med ­at­ti­tyd och full koll på de­tal­jer­na – ­mo­dern, ame­ri­kansk stil när den är som bäst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.