for­za fi­ren­ze

Tryf­felsmör­gå­sar, kung­ligt pap­per och yp­per­ligt handsyd­da skor – Flo­rens har li­ka myc­ket stil som Mi­la­no, ba­ra i vack­ra­re mil­jö. Följ med till sta­den där ­hant­verk­stra­di­tio­ner­na le­ver.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL - text och fo­to john werich

Flo­renTi­nar­na ser in­te säl­lan sin hemstad som Ita­li­ens främs­ta. In­te ba­ra för att re­näs­san­sens mäs­ta­re –Da Vin­ci, Miche­lang­e­lo och Ga­li­lei – lev­de här. Det sägs även att av de tu­sen främs­ta kul­tur­per­son­lig­he­ter­na un­der för­ra mil­len­ni­et var in­te fär­re än 360 från Flo­rens. Det sät­ter si­na spår. Flo­renti­nar­na är helt en­kelt stol­ta över sitt ur­sprung. Det märks på hur de för sig, hur de ta­lar och in­te minst på hur de klär sig. Här finns en uråld­rig hant­verk­stra­di­tion – ur­sprung­et för världs­kän­da klä­doch ac­ces­so­ar­mär­ken som Sal­va­to­re Fer­ra­ga­mo och Guc­ci.

Det var på Via del­la Vig­na Nu­o­va, runt hör­net från da­gens bu­tik, som Guc­cio Guc­ci star­ta­de sitt väsk­ma­ke­ri 1921 ef- ter att ha job­bat som por­ti­er på lyx­ho­tell som Ritz i Lon­don. Ett sten­kast från flagg­skepps­bu­ti­ken på mo­de­ga­tan Via de’ Tor­na­bu­o­ni 73, in­klämt ba­kom Ro­ber­to Ca­vallis le­o­pard­mönst­ra­de bu­tik och kafé, lig­ger en flo­ren­tinsk in­sti­tu­tion: Prin­ci­pe. Ett em­po­ri­um för den klas­sis­ke man­nen där man eki­pe­rar sig för så­väl fa­san­jakt i Chi­an­ti som bal på nå­gon av Me­di­ci­vil­lor­na. Ex­tra ro­lig är den lil­la in­red­nings­de­len i käl­la­ren.

Här­i­från är det in­te långt till tor­get San­ta Ma­ria No­vel­la och dess kän­da apo­tek som i år fi­rar 400-års­ju­bi­le­um. Se­dan år­hund­ra­den är det en fa­vo­rit bland Eu­ro­pas kung­a­hus: det var fak­tiskt här som Eau de Co­log­ne upp­fanns. Stig in ge­nom dör­rar­na, in i de gyl­le­ne sa­lar­na

och du möts av dof­ter som ber­ga­mott, toscansk to­bak och iris. Här kan man gö­ra som Han­ni­bal Lec­ter och kö­pa en to­bakstvål – el­ler ett dof­tan­de pot­pur­ri som för tan­kar­na till Chi­an­tis kul­lar.

För en mo­der­na­re touch på ne­ces­sä­ren bör man be­ge sig till Or­ti­gia på and­ra si­dan flo­den, vägg i vägg med Pon­te Vec­chio. För­pack­ning­ar­na i sil­ver och ko­rall­fär­ger har ex­por­te­rats från det lil­la par­fym­hu­set från Flo­rens till he­la värl­den. Någ­ra av de bäs­ta dof­ter­na, som finns i form av par­fy­mer, två­lar, dusch­krä­mer, doft­ljus och låd­pap­per: Ko­rall, Amb­ra Ne­ra och Fi­co d’In­dia.

För den sko­in­tres­se­ra­de är ett be­sök på Sal­va­to­re Fer­ra­ga­mo nå­got av ett mås­te. Film­ko­stymö­ren Sal­va­to­re Fer­ra­ga­mo gjor­de sig en för­mö­gen­het i tret­ti­o­ta­lets Hol­ly­wood, flyt­ta­de till­ba­ka till Flo­rens och köp­te enor­ma Pa­laz­zo Spi­ni Fer­ro­ni vid flo­den, längst ner på Via de’ Tor­na­bu­o­ni. Här lig­ger fort­fa­ran­de de­sign­kon­tor och bu­tik, i käl­la­ren finns ett fint skomu­se­um.

Även Guc­ci har öpp­nat mu­se­um i nya de­sign­hög­kvar­te­ret Pi­az­za Sig­no­ria, gran­ne med Pa­laz­zo Vec­chio: tre vå­ning­ar med väs­kor, klä­der, ac­ces­so­a­rer. Till och med en Ca­dil­lac Se­vil­le de­sig­nad av Guc­ci på sjut­ti­o­ta­let. I bot­ten­vå­ning­en lig­ger en väl­be­sökt cock­tail­bar och Guc­cis egen bok­han­del.

På and­ra si­dan tor­get finns Café Ri­vo­i­re, känt för sin var­ma cho­klad. Re­dan på 1800-ta­let var det en po­pu­lär mö­tes­plats för sta­dens elit. In­te minst se­na­to­rer­na som satt i par­la­men­tet i Pa­laz­zo Vec­chio i mit­ten av 1800-ta­let, då Flo­rens var det ena­de Ita­li­ens hu­vud­stad.

Sö­ker man sig en väl­skräd­dad ko­stym finns fle­ra al­ter­na­tiv be­ro­en­de på plån­bok och öns­kat snitt. För en klas­sisk look är Ere­di Chi­a­ri­ni på Via Ro­ma all­tid ett sä­kert kort. Här har Flo­rens gent­le­män i snart ett se­kel bo­ta­ni­se­rat i det sto­ra ur­va­let av ko­sty­mer, skjor­tor och till­be­hör: allt från bu­ti­kens eg­na lin­jer till klas­sis­ka mär­ken som Hackett och Aqua­scutum. Den som har stör­re bud­get be­ger sig till Ste­fa­no Ric­cis bu­tik i Pa­laz­zo Tour­na­bu­o­ni där ko­sty­mer­na är skräd­dar­syd­da, knap­par­na hand­gjor­da. Mär­ket känns igen på ör­nen, som pry­der allt från knap­par och trö­jor till skylt­doc­kor och dörr­hand­tag.

På det lil­la tor­get Pi­az­za de’ Ru­cel­lai halv­vägs ner på Via del­la Vig­na Nu­o­va lig­ger Pi­nei­der som har till­ver­kat hög­kva­li­ta­ti­va pap­pers­pro­duk­ter och lä­der­va­ror se­dan 1774. Här be­stäl­ler no­bel­pris­ta­ga­ren Ma­rio Var­gas Llo­sa och fle­ra av Eu­ro­pas kung­a­hus brev­pap­per, kor­re­spon­dens­kort och in­bjud­nings­kort i någ­ra av de­ras be­röm­da pap­per med namn som Flo­rens, Rom och vack­ra Capri med kon­tras­te­ran­de kan­ter. Pi­nei­der har även ett stort ut­bud av hand­gjor­da port­föl­jer, plån­böc­ker och and­ra ac­ces­so­a­rer i lä­der.

Via del­la Vig­na ­Nu­o­va är för öv­rigt en av Flo­rens bäs­ta mo­de­ga­tor med in­ter­na­tio­nel­la och ita­li­ens­ka ­mär­ken vägg i vägg. Värd att näm­na är Bru­nel­lo Cu­ci­nel­li som har fan­tas­tis­ka kash­mir­plagg till li­ka fan­tas­tis­ka ­pri­ser. Ypp­er­ligt handsyd­da skor hit­tar man på Su­tor Man­tel­las­si. Rakt över ga­tan lig­ger WP Sto­re med en spän­nan­de bland­ning av ­ame­ri­kansk prep­py och ita­li­ensk ­finess.

Ef ter en lång dags tras­kan­de på sten­sat­ta ga­tor finns in­te myc­ket som går upp mot den ita­li­ens­ka ri­tu­a­len ape­ri­ti­vo. Många ba­rer du­kar upp en stor buffé med ­till­tugg och smårät­ter som ­in­går i ­pri­set för en drink. Ett av de trev­li­gas­te är Procac­ci, känt för si­na små tryf­felsmör­gå­sar som med för­del äts med ­pro­sec­co. Ett an­nat är Col­le Be­re­to, ett po­pu­lärt vat­ten­hål för unga flo­ren­ti­na­re. Bäs­ta ­vin­ba­ren är en väl­be­va­rad hem­lig­het: Le vol­pi e l’uva och lig­ger gömd på lil­la ­tor­get ­Pi­az­za de’ Ros­si 1. En god mid­dag vän­tar runt ­hör­net på ­Pa­laz­zo An­ti­no­ri. I en oan­sen­lig gränd finns en li­ten dörr som ­le­der ner till käl­lar­kro­gen Buca La­pi – en gömd pär­la, en av Flo­rens älds­ta re­stau­rang­er med en di­ger lis­ta på kän­da gäs­ter – varav de mest ökän­da i dess histo­ria är Mus­soli­ni, som bjöd Hit­ler på mid­dag här. Ma­ten är ­ut­sökt, li­kaså mat­sa­len med si­na me­del­ti­da valv – ta­pet­se­ra­de med gam­la re­se­af­fi­scher från he­la värl­den.

Sö­ker man den per­fek­ta av­slut­ning­en finns den ­all­tid på Wes­tin Ex­cel­si­ors nya tak­ter­rass, med hän­fö­ran­de ut­sikt över flo­den och sta­den. Avnjuts bäst med ett glas Ne­gro­ni.

Från väns­ter: På Pan­gi­es, Bor­go San Jaco­po, äts ham­bur­ga­re till Gu­la ­än­kan. Bil­der­na ­där­ef­ter: Ste­fa­no Ric­cis ­över­då­di­ga bu­tik samt lo­go­typ-for­ma­de bak­verk på Guc­ci-mu­se­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.