få­fäng­ans mark­nad

Pit­ti Uo­mo är ing­en van­lig mo­de­mäs­sa. Två gång­er om året blir For­tez­za da Bas­so en upp­vis­ning i sprez­za­tu­ra – stil på nygammal ita­li­ens­ka.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL - text olof enc­kell Fo­to jus­tin chung

Pit­ti

Uo­mo fram­ställs of­ta som herr­mo­dets dår­hus: en sam­ling ohäl­so­samt få­fänga män som ­un­der en knapp vec­ka träf­fas för att vi­sa prov på väl­syd­da ka­va­jax­lar, gal­na möns­ter­kom­bi­na­tio­ner och all­de­les för tigh­ta byx­or. Få kän­ner till ­mäs­sans histo­ria och be­ty­del­se för ­ita­li­ensk mo­dekul­tur.

När grun­den till ­mäs­san väx­te fram på fyr­tio­ta­let var ex­por­ten av ita­li­enskt mo­de när­mast obe­fint­lig. ­Mo­dets Ita­li­en be­stod då av små ­lo­ka­la atel­jé­er som syd­de ­klä­der på be­ställ­ning åt trak­tens in­vå­na­re. ­Flo­rens, som än i dag är mäs­sans bas, blev un­der sam­ma pe­ri­od en ­vik­tig tu­ristort för ­ame­ri­kans­ka och brit­tis­ka re­se­nä­rer. Man fick upp ­ögo­nen för ­ita­li­enskt mo­de, och snart ­eta­ble­ra­des ­lo­ka­la ­köp­kon­tor som ­ex­por­te­ra­de ita­li­ensk ­de­sign till New York och Lon­dons lyx­va­ru­hus. ­Gio­van­ni ­Bat­tis­ta Gi­or­gi­ni såg en stör­re po­ten­ti­al. och i bör­jan av fem­ti­o­ta­let an­ord­na­de han ­Ita­li­ens förs­ta mo­de­vis­ning. ­Vis­ning­en där bland an­nat de­sign­ta­lang­en Puc­ci ­del­tog blev en suc­cé och ­un­der ­när­ma­re 30 år kom Sa­la ­Bi­an­ca i Pa­laz­zo Pit­ti att bli na­vet för Ita­li­ens mo­descen.

I mit­ten av f­em­ti­o­ta­let sam­la­des över 500 ­in­kö­pa­re och 200 jour­na­lis­ter i ­Flo­rens, vil­ket gjor­de Pit­ti till Eu­ro­pas störs­ta mo­de­mäs­sa. Knappt 20 år se­na­re an­ord­na­des den förs­ta upp­la­gan av Pit­ti Uo­mo. Som den ­förs­ta renod­la­de herr­mo­de­mäs­san i sitt slag kom det att bli en ton­gi­van­de ak­tör för man­ligt mo­de. Stjär­nor som Gi­or­gio Ar­ma­ni och Mis­so­ni slog ige­nom på ­all­var när de plöts­ligt kun­de pre­sen­te­ra si­na kol­lek­tio­ner för någ­ra av de mest in­fly­tel­se­ri­ka in­kö­par­na och jour­na­lis­ter­na. Pit­ti Uo­mo kom se­na­re att kon­cen­tre­ras till ko­sty­mer och klas­sisk kon­fek­tion – de mer avant­gar­de-in­rik­ta­de mo­de­hu­sen flyt­ta­de i stäl­let si­na ­vis­ning­ar till Mi­la­no.

Nu­me­ra är Pit­ti Uo­mo långt stör­re än en mon­ter­mäs­sa. Nam­net Pit­ti sym­bo­li­se­rar en helt ny man­lig stil­kul­tur som ge­nom stre­etsty­le­bil­der spri­dit sig från For­tez­za da Bas­so över he­la värl­den.

In­kö­pa­re, bu­tiks­äga­re och all­mänt lö­sa per­so­ner med ­ex­tra­va­gant smak har ­bli­vit ­su­per­stjär­nor som ­in­flu­e­rar en hel ­ge­ne­ra­tion i sitt sätt att klä sig. Strumplö­sa ­va­der i tunga lä­ders­kor, ­car­go­byx­or till kash­mir­ka­va­jer och sol­glas­ö­gon non­cha­lant ned­stop­pa­de i bröst­fic­kan på ­ka­va­jen är ba­ra någ­ra ­ex­em­pel på d­etal­jer som spri­dit sig och ska­pat ett nytt ­stil­ide­al. Ett ide­al som kri­ti­ker­na kal­lar för på­få­gel­ak­tigt och ­ut­stu­de­rat, me­dan and­ra hyl­lar kre­a­ti­vi­te­ten. Pit­ti Uo­mo fort­sät­ter ­ att på­ver­ka, oav­sett.

”strumplö­sa va­der i tunga lä­ders­kor, ­car­go­byx­or till ­kash­mir­ka­va­jer och sol­glas­ö­gon ­non­cha­lant ned­stop

pa­de i bröstf ic­kan.”

Li­no Ieluz­zi är känd dan­dy på Pit­ti Uo­mo. ­Äga­ren av Mi­la­no-bu­ti­ken Al ­Ba­zar i Mi­la­no har bli­vit nå­got av en ­le­gend i herr­mo­dekret­sar och äg­nar myc­ket mäss­tid åt att skri­va au­to­gra­fer till sprez­za­tu­ra-fa­na­ti­ker. Den dub­bel­knäpp­ta ka­va­jen, ma­ti­ga slips­knu­ten och nyc­kel­ked­jan har bli­vit ­Li­nos ­sig­num – och ko­pie­ras av hans många fans. Här till­sam­mans med va­pen­dra­ga­ren Re­na­to Plu­ti­no (t h), som ­dri­ver en väl­känd ita­li­ensk agen­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.