83 jer­myn stre­et

Ti­den står still i St Ja­mes, West End i Lon­don. På stans älds­ta sko­skräd­de­ri, Fos­ter & Son, har prin­sen av Wa­les och Char­lie Chaplin va­rit ­kun­der. Här görs skor­na för hand, som på Ed­ward VII:s tid.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL - text jo­han au­gus­tin fo­to bru­no ehrs

Pic­ca­dil­ly

fick sitt namn ­ef­ter pip­kra­gar­na el­ler ”pic­ca­dills”, som de mo­de­med­vet­na her­rar­na bar i 1600-ta­lets Lon­don. Pa­ral­lell­ga­tan ­he­ter Jer­myn Stre­et, och är den som mest av al­la för­knip­pas med den gam­la ­sor­tens ele­gans. Här finns skjort­ma­ka­re som Turn­bull & As­ser och Tho­mas Pink, Hac­ketts ­bu­tik – och det älds­ta sko­skräd­de­ri­et i stan. ­Fos­ter & Son skräd­dar­syr skor i West End-stil. Kän­ne­teck­net är de nedåt­pe­kan­de tå­spet­sar­na.

På Fos­ter & Son, grun­dat 1840, möts man av pryd­ligt upp­ra­da­de skor och port­föl­jer av häst­skinn från grev­ska­pet ­De­von, syd­väst­ra Eng­land, känt för att åld­ras vac­kert. Den 70-åri­ge äga­ren Ri­chard ­Ed­gec­lif­fe-John­son vi­sar en väsk­mo­dell.

– Från att du be­ställt den tar det ­fem­ton må­na­der att få ­väs­kan ­le­ve­re­rad. Vå­ra kun­der kom­mer in till oss och ­sä­ger: ” jag vill ha nå­got spe­ci­ellt, nå­got unikt”, och det är pre­cis vad vi ger dem, sä­ger han.

Det kos­tar uppe­mot 30 000 kro­nor att få des­sa sko­skulp­tu­rer gjor­da ef­ter var­je li­ten kur­va på di­na fot­knö­lar. Men kun­der­na blir ba­ra fler. Hur kom­mer det sig, mitt i fi­nan­s­kri­sen?

– Att bä­ra skräd­dar­sytt på föt­ter­na är ett dis­kret sätt för många att sig­na­le­ra att de är an­norlun­da.

I da­gens Lon­don finns ba­ra en hand­full sko­skräd­de­ri­er. 1840 fanns 500. ­Ar­be­tar­klas­sen bar lä­der­boots som de själ­va ­la­ga­de i hem­met. Det var lätt att se vem som ha­de peng­ar ge­nom att kas­ta en snabb blick mot föt­ter­na till: skräd­dar­syd­da skor var för gent­le­män. Sko­skräd­dar­na sam­la­des gär­na i den eko­no­mis­ka eli­tens kvar­ter, som här in­vid St Ja­mes ­Pa­la­ce. Det kung­li­ga re­si­den­set bygg­des

av Hen­rik VIII på 1530-ta­let, be­bott se­dan dess av bå­de drott­ning Eli­sa­beth I och II.

– De kung­li­ga var trend­sät­tan­de, ­ef­tersom de ha­de råd att kö­pa skor och dyr­ba­ra klä­der, sä­ger Ri­chard.

Prin­sen av Wa­les, se­der­me­ra kung ­Ed­ward VII, finns fort­fa­ran­de i den grö­na kund­pär­men, hans be­ställ­ning­ar är da­te­ra­de 23 ju­ni 1898 samt 6 ju­ni 1904. Fred Astai­re och Char­lie Chaplin nämns ock­så. Fos­ter & Son loc­kar fort­fa­ran­de kän­di­sar, även om Ri­chard in­te vill av­slö­ja namnen.

– Det har hänt att mi­na med­ar­be­ta­re har frå­gat dem om de kan bok­sta­ve­ra nam­net, och då tän­ker jag för mig själv ”Her­re­gud, ser du in­te vem det är!?” Men vi gör ing­en skill­nad på vå­ra kun­der.

Fos­ter & Son star­ta­des en­ligt den of­fi­ci­el­la histo­ri­e­skriv­ning­en för 172 år ­se­dan av Wil­li­am Fos­ter, men det är oklart om det var ti­di­ga­re än så. Fa­mil­je­fö­re­ta­get togs över av so­nen John som dödades av en bomb un­der and­ra världs­kri­get 1941. 1999 gick man ihop med Hen­ry Max­well, sys­ter­fö­re­ta­get som fun­nits i över 250 år. I dag till­ver­kas skor till bå­da mär­ke­na ­un­der sam­ma tak. Ri­chard klev in ge­nom dör­ren på Fos­ter & Son för sju år se­dan när han var på jakt ef­ter ett bäl­te. Han fast­na­de för det fi­na hant­ver­ket och såg po­ten­ti­a­len i fö­re­ta­get.

Ba­kom spe­gel­dör­ren le­der en smal trätrap­pa upp till ovan­vå­ning­en, där fem an­ställ­da till­ver­kar skor för hand. De ­ut­bil­das se­dan sex­tio­ta­let av gam­le läst­ma­ka­ren Ter­ry Mo­o­re, i hans egen verk­stad. Mo­o­re ar­be­ta­de ti­di­ga­re på Pe­al & Co, ett av lan­dets mest fram­gångs­ri­ka sko­pro­du­cen­ter som slog igen 1965.

Det sto­ra fönst­ret släp­per in till­räck­ligt med na­tur­ligt ljus för att Jon Spencer ska få en op­ti­mal mil­jö när han gör läs­ter­na i bok­trä. Han är re­pre­sen­ta­tivt klädd i vit skjor­ta med man­schett­knap­par och svart slips; han vet näm­li­gen in­te när det är dags att ta fly­get till USA el­ler Ja­pan för att ta måt­ten på kun­der som in­te har tid att ta sig till Lon­don. Jon har va­rit hos Fos­ter & Son i drygt två år, li­ka länge har han trä­nats av Ter­ry Mo­o­re. Än­då sä­ger Jon att han har en lång väg kvar att gå.

– Det tar minst fem-sex år in­nan man är fär­dig, om det ens räc­ker.

Hän­der­na till­hör Jon Spencer, läst­ma­ka­re på Fos­ter & Son.

Läs­ter­na i bok­trä for­mas ef­ter kun­der­nas pre­ci­sa mått, ett hant­verk som tar två må­na­der från start till le­ve­rans.

Num­re­ra­de läs­ter täc­ker väg­gar­na längs trap­pan som le­der upp till verk­sta­den på 83 Jer­myn Stre­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.