TYGSKOLA

Plaza Uomo - - MANUAL -

FLANELL Rug­gat tyg, van­li­gen vävt av ull­gar­ner. Ty­gets mat­ta fi­nish och slit­star­ka egen­ska­per gör flanell till en höstfa­vo­rit. KASH­MIR Mjuk tyg­kva­li­tet från kash­mir­ge­tens ex­klu­si­va fib­rer. Det är re­la­tivt käns­ligt mot sli­tage och an­vänds mest i ud­da­ka­va­jer som slits mind­re än ko­stym­byx­or­na. SU­PER 100 All­round­ko­stym­tyg där själ­va siff­ran anger tjock­le­ken på råul­len som an­vänts i vä­ven. Ju hög­re siff­ra desto fi­na­re ull. Det bäd­dar för läg­re vikt, hög­re glans och bätt­re fall i själ­va ty­get. TWEED Grovt ull­tyg från skots­ka och ir­länds­ka lands­byg­den. På 1800-ta­let upp­täck­te den brit­tis­ka aris­to­kra­tin den­na vat­ten­och vind­tå­li­ga tyg­kva­li­tet, som de se­na­re tog med till si­na Lon­don-skräd­da­re för att sy upp fri­tids­ko­sty­mer. MO­HAIR Lyx­i­ga ull­fib­rer som ut­vinns från an­go­ra­ge­ten. Ty­gets uni­ka glans och för­må­ga att hål­la sig slätt har gjort det po­pu­lärt till smo­king- och fest­ko­sty­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.