HISTO­RI­EN OM BLAZERN OCH REEFER JAC­KET NO 5

Plaza Uomo - - MANUAL -

I mit­ten av 1800-ta­let tog Ja­mes Gi­e­ve över ett skrädderi i Ports­mouth vid Eng­lands söd­ra kust, en av lan­dets vik­ti­gas­te hamn­stä­der. Fir­man har länge haft kun­der in­om det ma­ri­na och den brit­tis­ka flot­tan i syn­ner­het. Vid si­dan om liv­väs­ten är ett av Gi­e­ve & Co:s mest kän­da plagg Reefer Jac­ket no 5. Den fi­gur­nä­ra jack­mo­del­len, som en­ligt många är ori­ginal­för­la­gan till den mo­der­na dub­bel­knäpp­ta blazern, syd­des åt brit­tis­ka flot­tans löjt­nan­ter. Mo­del­len ha­de fy­ra knapp­ra­der, spet­si­ga slag samt hög knäpp­ning, vil­ket gav en väl­klädd uni­form och sam­ti­digt spor­tig käns­la. Plag­get spred sig snabbt un­der tret­ti­o­ta­let och den dub­bel­knäpp­ta blazern blev, till­sam­mans med grå fla­nell­byx­or, ett po­pu­lärt al­ter­na­tiv till den en­het­li­ga ko­sty­men.

Nam­net bla­zer sägs ha sitt ur­sprung i be­tyd­ligt lug­na­re vat­ten. Un­der 1800-ta­lets and­ra hälft in­tro­du­ce­ra­de La­dy Mar­ga­ret Bo­at Club på Cam­bridge-uni­ver­si­tet en spe­ci­ell klubb­ka­vaj. Ka­va­jen som be­ro­en­de på rank in­om rodd­för­e­ning­en bars med guld- el­ler sil­ver­fär­ga­de knap­par syd­des i ett schar­la­kans­rött tyg som kal­la­des för just ”a bla­ze of co­lour” (di­rek­tö­ver­satt, ett sken av färg). Se­na­re ploc­ka­de fle­ra in­ter­nat­sko­lor upp plag­get för att bä­ra blazern med klub­bem­blem på brös­tet och gra­ve­ra­de mäs­sings­knap­par.

På sex­tio­ta­let er­öv­ra­de mod­sen klubb­ka­va­jen och bar den gär­na i bre­dran­digt ut­fö­ran­de med hög enkelknäppning. På åt­ti­o­ta­let bars den dub­bel­knäpp­ta klubb­la­zern i ma­rin­blått tyg av yup­pi­es, of­ta till­sam­mans med ett par khaki­fär­ga­de chi­nos och ox­blods­rö­da tas­sel­loa­fers. I dag är blazern själv­skri­ven i herr­gar­de­ro­ben. Den syns hos al­la, från ame­ri­kans­ka prep­py­mär­ken till de­kon­stru­e­ra­de tolk­ning­ar från de ita­li­ens­ka ka­vaj­spe­ci­a­lis­ter­na. Fot­not: Gi­e­ve & Co slogs se­na­re ihop med mi­li­tärskräd­da­ren Haw­kes och blev Gi­e­ves & Haw­kes med hem­vist på Sa­vi­le Row no 1. Än i dag er­bju­der de fak­tiskt Reefer Jac­kets i sitt sor­ti­ment.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.