VÄRL­DENS TRE FRÄMS­TA SLIPSTILLVER KARE

Plaza Uomo - - MANUAL -

Dra­ke’s Lon­don

Med bas i hjär­tat av Lon­don re­pre­sen­te­rar Dra­ke’s se­dan star­ten 1977 äk­ta brit­tiskt slips­hant­verk. Fir­man er­bju­der klas­sis­ka re­ge­ments­ran­di­ga slip­sar för kon­ser­va­ti­va ang­lo­fi­ler och ofod­ra­de kash­mirslip­sar för den mo­der­na slips­bä­ra­ren. För den som har vä­gar­na för­bi re­kom­men­de­ras mär­kets flagg­skepps­bu­tik på

Clif­ford Stre­et i Lon­don.

E. Ma­ri­nel­la

1914 öpp­na­de Eu­ge­nio Ma­ri­nel­la en li­ten skjort-och slips­bu­tik på Pi­az­za Vit­to­ria i Ne­a­pel. Un­der åt­skil­li­ga be­sök i Eng­land och Frank­ri­ke lär­de sig Ma­ri­nel­la kons­ten att gö­ra slip­sar. Sti­len är tyd­ligt in­spi­re­rad av Stor­bri­tan­ni­en, men med en ita­li­ensk touch i form av hand­gjor­da de­tal­jer – som den spe­ci

ella 7-fold-kon­struk­tio­nen.

Char­vet

So­fisti­ke­rad frans­man som star­ta­des i Pa­ris re­dan 1838. Då lik­som nu var fo­kus på skjor­tor och ex­klu­si­va si­den­slip­sar, som de för­såg frans­ka dan­di­es med.

På kund­lis­tan finns namn som Char­les Bau­de­lai­re, Ga­ry Coo­per och Ba­rack Oba­ma. Char­vet har gett namn åt en spe­ci­ell si­den­väv med unikt lys­ter och li­ka unikt fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.