DEN NA­PO­LI­TANS­KA SKJOR­TAN

Plaza Uomo - - MANUAL -

Brit­ter­na och frans­män­nen får ur­säk­ta. Värl­dens bäs­ta skjor­tor sys i Ne­a­pel. Med handsyd­da mo­ment och en klas­siskt väl­skräd­dad pass­form finns här någ­ra av de främs­ta

till­ver­kar­na: Bar­ba, Fi­na­mo­re och Lui­gi Bor­rel­li.

En­ligt na­po­li­tansk skjort­t­ra­di­tion sys skjor­tan med ett runt i stäl­let för – den kon­ven­tio­nel­la lös­ning­en – ett ovalt ärm­hål. Det­ta för att ska­pa en kropps­nä­ra pass­form ut­an att för­säm­ra rör­lig­he­ten. När är­men pas­sas in i det sma­la ärm­hå­let bil­das små veck vid skjor­tans ax­el: ett sig­num för den na­po­li­tans­ka skjort­sko­lan. En de­talj som vitt­nar om skjor­tans kva­li­tet är stygn­läng­den. Kor­ta­re stygn är mer tidskrä­van­de, men ska­par mind­re spän­ning­ar och bätt­re rör­lig­het i ty­get. Att ska­pa ett skjort­tyg är en kom­pli­ce­rad pro­cess. Det hand­lar om val av rå­bo­mul­len, väv­tek­ni­ken, fi­nish. Bätt­re ty­ger an­vän­der en lång­fib­rig bo­mull som kan spin­nas tä­ta­re, vil­ket ska­par en ri­ka­re och mot­stånds­kraf­ti­ga­re färg vid själ­va in­färg­ning­en. Till de bäs­ta bo­mulls­kva­li­te­ter­na ran­kas Pi­ma, Sea Is­land och egyp­tisk bo­mull. Kra­gen är skjor­tans vik­ti­gas­te del. En handsydd kra­ge med syd­da och väv­da mel­lan­lägg ska­par en na­tur­ligt ele­gant form där kra­gen lig­ger mjukt runt hal­sen. Dol­da fäll­söm­mar fäs­ter skjor­tans fram- och bak­styc­ke för ett så av­ska­lat in­tryck som möj­ligt. En tri­ang­el­for­mad tyg­för­stärk­ning, även kal­lad gu­s­ett, sys fast vid söm­mens ned­re kant för att för­stär­ka söm­men där de bå­da styc­ke­na möts. Huruvi­da handsyd­da knapp­hål fyl­ler en funk­tion kan dis­ku­te­ras. Stil­mäs­sigt är det lik­som knap­par i äk­ta pär­le­mor – fäs­ta med ett så kal­lat na­po­li­tanskt tre­punktstygn – en tyd­lig på­min­nel­se om hant­ver­ket ba­kom skjor­tan. Histo­ri­en om Lui­gi Bor­rel­li sträc­ker sig till­ba­ka till bör­jan av 1900-ta­let då An­na Bor­rel­li öpp­na­de en skjor­ta­tel­jé i Ne­a­pel. Se­na­re tog so­nen Lui­gi över verk­sam­he­ten och ska­pa­de det världs­be­röm­da mär­ket som nu­me­ra drivs av tred­je ge­ne­ra­tio­nen Fa­bio Bor­rel­li. Pro­duk­tions­pro­ces­sen med de många handsyd­da mo­men­ten le­ver kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.