Tom­mys gal­na värld

Vi kol­lar in kons­ten i Tom­my hil­fi­gers Mi­a­mi­vå­ning.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL - Text konrad ols­son

En sen kväll

i bör­jan av de­cem­ber 2012 be­fin­ner sig ett mind­re fest­säll­skap hem­ma hos Tom­my Hil­fi­ger på Man­hat­tan. I lä­gen­he­ten, be­lä­gen högst upp i det le­gen­da­ris­ka New York-ho­tel­let Pla­za, finns bland and­ra rap­pa­ren Ka­nye West och sång­ers­kan Ka­ty Per­ry.

Så fort de bå­da ar­tis­ter­na får syn på varand­ra ut­bris­ter Ka­nye: ”Jag kan in­te fat­ta att jag änt­li­gen får träf­fa dig! Jag har tänkt skri­va en sång om dig!” Ka­ty av­fär­dar ho­nom med ett le­en­de, men plöts­ligt stäl­ler sig Ka­nye fram­för Hil­fi­gers Basqui­at-mål­ning i var­dags­rum­met och bris­ter ut i spon­tan­sång till gäs­ter­nas gläd­je.

”He’s lots of fun”, ler Tom­my Hil­fi­ger nöjt när han ett par da­gar se­na­re åter­be­rät­tar histo­ri­en för mig. Han är så en­tu­si­as­tisk att han lu­tar sig fram och vi­sar en kort film på hän­del­sen i sin Ip­ho­ne.

Det är en mild Mi­a­mi-dag när vi träf­fas på bak­går­den till hans bu­tik på Col­lins Avenue i South Be­ach. Konst­mäs­san Art Ba­sel Mi­a­mi Be­ach har ­pre­cis in­vigts och kom­mer de när­mas­te da­gar­na för­vand­la sta­den till ett en­da stort vinstint ver­nis­sage. Hil­fi­ger är i stan för att gö­ra in­ter­vju­er, kö­pa konst och ming­la med konst­sam­la­re och kän­di­sar.

– Art Ba­sel är ett fan­tas­tiskt till­fäl­le att nät­ver­ka och träf­fa män­ni­skor, sä­ger han. Härom da­gen åt jag ­mid­dag med Stel­la McCart­ney, Phar­rell Wil­li­ams och Cal­vin Kle­in. Jag mö­ter dess­utom en mas­sa in­tres­san­ta ­sam­la­re som man säl­lan träf­far nå­gon an­nan­stans. Folk som gär­na vill by­ta mål­ning­ar och vi­sa upp si­na sam­ling­ar.

Vid 61 års ål­der kan Tom­my Hil­fi­ger un­na sig att par­ta med popstjär­nor och för­dju­pa sig i sin konst­sam­ling. För sex år se­dan sål­de han det mo­de­mär­ke han star­ta­de 1984 och bär hans eget namn för drygt 1,6 mil­jar­der dol­lar. Han finns kvar i fö­re­ta­get som kre­a­tiv le­da­re, men äg­nar mer tid åt att re­sa och åt sin nya fa­milj. 2008 gif­te han sig med sko­de­sig­nern Dee Oclep­po, året där­på fick de so­nen Se­basti­an (Hil­fi­gers fem­te barn) och i dag bor pa­ret i den spek­ta­ku­lä­ra tak­vå­ning­en på The Pla­za Ho­tel i New York.

– Jag är be­satt av ame­ri­kans­ka ikoner, sä­ger ­Hil­fi­ger om att bo mitt i ett av sta­dens mest be­röm­da ho­tell. Det gäl­ler allt­i­från va­ru­mär­ken som Coca-Co­la och Del Mon­te, till New Yorks tax­i­bi­lar och ­bygg­na­der som The Pla­za. Dess­utom är det väl­digt be­kvämt att bo där. Det är mitt i sta­den och nä­ra till kon­to­ret.

Det mest spek­ta­ku­lä­ra med vå­ning­en är dock in­te hu­set det lig­ger i, ut­an kons­ten den hu­se­rar. Man upp­skat­tar att kons­ten på väg­gar­na är vär­da li­ka myc­ket – el­ler mer! – som de 50 mil­jo­ner dol­lar han lär ha ­be­ta­lat för lä­gen­he­ten. Ett snabbt öga på väg­gar­na och man för­står var­för. Det är idel mo­der­na klassiker av An­dy War­hol, Keith Ha­ring och Je­an Michel Basqui­at, samt fo­to­konst av Pe­ter Be­ard och Ri­chard Prince.

– Konst blev vik­tigt för mig när jag träf­fa­de An­dy War­hol för förs­ta gång­en i bör­jan av åt­ti­o­ta­let. ­Plöts­ligt fat­ta­de jag vad konst kun­de in­ne­bä­ra. Här var en man som sam­man­för­de mo­de, konst, mu­sik och un­der­

håll­ning. Att blan­da de ele­men­ten var en stor in­spi­ra­tion för mig när jag se­dan star­ta­de mitt eget va­ru­mär­ke.

An­dy War­hol var ock­så den förs­ta kons­ten som du på ­all­var in­ve­ste­ra­de i?

– Ja, det stäm­mer. När jag i slu­tet av åt­ti­o­ta­let fick råd så köp­te jag en tav­la ur hans Pop­py Flo­wers- se­rie. Jag häng­de den i min lä­gen­het och var­je gång jag ­tit­ta­de på den påmin­de den mig om An­dys värl­dar. Den gav mig en käns­la av rock’n’roll, hip­pie, kän­dis­skap, Stu­dio 54 och he­la New York-sce­nen. Den tav­lan var es­sen­sen av vad som på­gick i värl­den just då. Finns det ett till­fäl­le då man be­stäm­mer sig för att bli konst­sam­la­re?

– Nej, det ba­ra kom­mer. Jag har all­tid ba­ra köpt det jag gil­lat och en dag in­ser man att man har en sam­ling. I dag har den bli­vit ett pro­blem ef­tersom jag in­te har till­räck­ligt myc­ket väg­gar för den, så jag fun­de­rar på att hänga de­lar av min sam­ling i mi­na bu­ti­ker. Vil­ka sam­ti­da konst­nä­rer föl­jer du?

– Min fa­vo­rit just nu är Do­min­go Za­pa­ta, han gör coo­la iko­nis­ka ame­ri­kans­ka sa­ker in­spi­re­ra­de av ­fil­mer som Ja­mes Bond.

Pre­cis som sin fö­re­gång­a­re Ralph Lau­ren har Tom­my Hil­fi­ger byggt sitt im­pe­ri­um ge­nom att över­sät­ta en skräddad kläd­tra­di­tion till ett re­a­dy-to-wear­ba­se­rat re­tail­kon­cept. Men oav­sett vad man tyc­ker om hans klä­der är det omöj­ligt att in­te im­po­ne­ras över va­ru­mär­ket, helt och hål­let grun­dat på hans när­mast barns­li­ga för­kär­lek för ame­ri­ca­na och pop­kul­tur.

– Jag har all­tid va­rit fa­sci­ne­rad av vin­tage ame­ri­ca­na. Jag väx­te ju upp med ame­ri­kans­ka fil­mer och iko­nis­ka va­ru­mär­ken. In­nan jag fick råd att kö­pa rik­tig konst sam­la­de jag på pos­ters av Del Mon­te, M&M, Camp­bells Soup och Har­ley-Da­vid­son. Och jag gil­la­de verk­li­gen Nor­man Rockwell. Även om jag skul­le för­sö­ka skul­le jag in­te kun­na ska­ka av mig det. Det är en del av mig, min dna, och det är även grun­den till mitt va­ru­mär­ke.

­

Tom­my Hil­fi­ger och frun Dee Oclep­po bor i en ­eta­ge­vå­ning i det le­gen­da­ris­ka The Pla­za Ho­tel i New York. På väg­gen en mål­ning War­hol och Basqui­at gjor­de ­till­sam­mans förs­ta ­da­gen de träf­fa­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.