De­tal­jen

Den egyp­tis­ka bomul­len i Sun­spels Qua­li­ty 82.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL -

T-shir­ten har gått från prak­tiskt un­der­plagg till mo­de­i­kon. Bland de ak­tö­rer som va­rit ton­gi­van­de för plag­gets ut­veck­ling ut­mär­ker sig brit­tis­ka Sun­spel li­te ex­tra. Re­dan un­der det ti­di­ga 1800-ta­let ex­por­te­ra­de fir­man lät­ta bo­mulls­plagg till kun­der runt om det brit­tis­ka im­pe­ri­et. Med många av kun­der­na bo­sat­ta i tro­pis­ka kli­mat för­fi­na­de Sun­spel un­der­plag­gen för att bli än­nu lät­ta­re, sva­la­re och skö­na­re att bä­ra. Ett re­sul­tat av ar­be­tet är Qua­li­ty 82. Den­na bo­mulls­kva­li­tet an­vän­der sig ute­slu­tan­de av lång­fib­rig egyp­tisk bo­mull som ploc­kas för hand och som se­dan tvin­nas dub­belt för att bli bå­de mjuk och skryn­kel­tå­lig. En­kel­het i sin sti­li­gas­te form.

AV OLOF ENC­KELL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.