Mor­gan ­Nor­man Fo­to­graf

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

Fo­to­gra­fen Mor­gan Nor­man är upp­vux­en i ­Häl­sing­lands sko­gar och har en bak­grund som so­ci­al­ar­be­ta­re i Stock­holms för­or­ter. I dag job­bar han värl­den över, men med en sär­skild drag­ning till Ryss­land. Han fo­to­gra­fe­rar näs­tan ute­slu­tan­de mo­de och ar­tist­por­trätt för ma­ga­sin som Al­lu­re, Vo­gue, Col­le­zio­ni, Da­mer­nas Värld och Café. Pla­za Uo­mo bad Mor­gan fo­ta form­gi­va­ren Tho­mas San­dell, som kanske in­te må va­ra ar­tist, men de­fi­ni­tivt äga­re till en gar­de­rob

värd att por­trät­te­ra, si­dan 62. – Mix­ar man herr Tho­mas San­dell, ett snyggt ­ho­tell­rum och en fan­tas­tisk gar­de­rob så kan det

in­te bli nå­got an­nat än ut­märkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.