Agent Spi­ers

Plaza Uomo - - JOURNAL - Text peder ed­vins­son Fo­to Christop­her hunt

Den fri­ståen­de agen­ten är en makt­fak­tor att räk­na med. Hans smak av­gör vad bu­ti­ker­na får ­möj­lig­het att kö­pa in, men är han en då­lig ­säl­ja­re ris­ke­rar he­la kol­lek­tio­ner att ald­rig nå vå­ra ­gar­de­ro­ber.

En av des­sa agen­ter är Andrew Spi­ers som ­se­dan 1992 dri­ver eg­na agen­tu­ren Acses Fa­shion. Re­dan 1977, ba­ra 22 år gam­mal, bör­ja­de Andrew re­sa för att säl­ja yt­ter­klä­der för ett eng­elskt mär­ke till bu­ti­ker i Skan­di­na­vi­en, Frank­ri­ke, Ka­na­da och öst­ra USA. 1988 möt­te han kär­le­ken i Sve­ri­ge och blev kvar i Stock­holm. Vil­ken stil le­tar du ef­ter i de mär­ken

du vill ­re­pre­sen­te­ra? – Plagg som just har stil, som lå­ter bä­ra­ren kän­na sig väl­klädd i al­la sam­man­hang, som på sam­ma gång är mo­der­na och tid­lö­sa. I dag tror jag ock­så att kun­der tyc­ker att det är vik­ti­ga­re än ­nå­gon­sin att ve­ta att de­ras klä­der är till­ver­ka­de av spe­ci­a­lis­ter i Eng­land, Skott­land el­ler Ita­li­en. Vad är du mest stolt över att du fått oss att bä­ra?

– Just nu är jag mest nöjd med att jag får ut skotsk kash­mir från Johnstons of El­gin, väl­skräd­da­de herr­klä­der från ita­li­ens­ka Bel­vest och yt­ter

klä­der från det nor­di­ta­li­ens­ka mär­ket Her­no. Är det nå­gon stil som vi svens­kar har gått mis­te om ef­tersom du in­te lyc­kats säl­ja in den till nå­gon bu­tik?

– Den frå­gan kan jag in­te sva­ra på, ef­tersom det ald­rig har hänt! Det en­da min re­vi­sor på­pe­kar är att

vis­sa bu­ti­ker kö­per in för små mäng­der …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.