1950-TA­LET GÅR IGEN

Plaza Uomo - - JOURNAL -

1950­ta­let är av många an­sett som det fi­nas­te år­tion­det när det gäl­ler ele­gan­ta man­li­ga guld­kloc­kor med per­fek­ta pro­por­tio­ner. Och nu kom­mer den­na typ av form­giv­ning igen i Clif­ton­kol­lek­tio­nen från Bau­me & Mer­ci­er. Flagg­skepps­mo­del­len är Clif­ton 1830, vars bo­ett i rött guld in­ne­hål­ler ett handupp­dra­get spe­ci­al­till­ver­kat ur­verk av La Joux­Per­ret, en av Schweiz mest re­spek­te­ra­de till­ver­ka­re. Man har ock­så ta­git den­na form­giv­ning till 2013 ge­nom att för­sto­ra bo­et­tens di­a­me­ter till 42 mil­li­me­ter, samt ge­nom att lå­ta vis­sa vinklar va­ra si­den­sli­pa­de, and­ra blän­kan­de. Dess­utom är det ku­pol­for­ma­de gla­set gjort i rep­fritt sa­firglas, till skill­nad från då­ti­dens akryl­glas. Även bak­si­dan har för­setts med sa­firglas, så att du kan skå­da ur­ver­kets tic­kan­de och ut­sök­ta hand­ar­be­te. Kom­pli­ka­tio­nen är en en­kel small se­conds, som med sin blå vi­sa­re ba­ra känns så … i ti­den. Pris: cir­ka 103 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.