HUDNÄRA BO­MULL

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Ko­mer­se bör­jar när­mast krop­pen. Det hand­lar om be­kvä­ma klä­der av oklan­der­lig kva­li­tet, och vad som är pla­ne­rat att bli en full herr­lin­je bör­jar med ba­sen. En lin­je un­der­klä­der kom­mer att lan­da i bu­ti­ker­na un­der vå­ren, yt­ter­klä­der och ac­ces­so­a­rer kom­mer se­na­re. Ba­kom mär­ket står Pe­ter Hansson som har lång er­fa­ren­het av bran­schen ef­ter åt­ta år hos Cal­vin Kle­in, och kva­li­tet är hans sig­num. Sju mo­del­ler, tre fär­ger och tio stor­le­kar i hund­ra pro­cent eko­lo­gisk bo­mull. Finns på Snickar­bac­ken 7 i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.