Look Sharp, Har­dy Ami­es

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Det blå­ser nya vin­dar på Sa­vi­le Row nr 14. För snart fem år se­dan sål­des det an­ri­ka brit­tis­ka skräd­dar­hu­set Har­dy Ami­es till Hong­kong­ba­se­ra­de Fung Ca­pi­tal. Grun­da­ren Sir Har­dy Ami­es var i 45 år of­fi­ci­ell dräkt­ma­ka­re åt brit­tis­ka drott­ning­en och är även känd för att ha ri­tat klä­der­na åt Stan­ley Kubricks 2001: A Spa­ce Odys­sey. Se­dan 2010 står brit­tis­ka Clai­re Mal­com, ti­di­ga­re Kim Jo­nes och E.Tautz, ba­kom de­sign­rod­ret. Mal­com har med en skarp blick för skrädderi mo­der­ni­se­rat hu­sets ka­rak­tä­ris­tis­ka ko­stym­sil­hu­ett, som hi­sto­riskt sett all­tid va­rit mju­ka­re än många av kol­le­gor­nas på Sa­vi­le Row. Re­sul­ta­tet är li­ka oklan­der­ligt brit­tiskt som väl­skräd­dat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.