HAMMER TI­ME

Plaza Uomo - - JOURNAL - AM

När det kom­mer till andra­hands­vär­de så är Pa­tek Philip­pe en av de säk­ras­te in­ve­ste­ring­ar­na du kan gö­ra. Här är ett hi­sto­riskt be­vis i gult guld på att Pa­tek ge­nom histo­ri­en även gjort uni­ka be­ställ­nings­bi­tar. Den­na kloc­ka från 1961, som up­pen­bar­li­gen sål­des av Tiany, har så kal­lad mi­nut­re­pe­ti­tion, och den gick un­der klub­ban på en av Sot­he­by’s auk­tio­ner för vik­ti­ga kloc­kor. För hur myc­ket? 3,8 mil­jo­ner kro­nor.

Oscar Wil­de, en dan­dys­ti­lens ikon som just nu skild­ras i ut­ställ­ning­en Ar­tist/Re­bel/Dan­dy: Men of Fa­shion. RISD Mu­se­um, Rho­de Is­land, 28 april–18 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.