Tid för ko­stym

Full­än­da bu­si­nes­svi­den med rätt klock­val. Pla­za Uo­mo har valt ut sä­song­ens ele­gan­tas­te ko­sty­mur för att mat­cha vå­rens skräd­da­de stil.

Plaza Uomo - - JOURNAL - Text Olof Enc­kell och An­ders Mo­dig Fo­to Ro­stam Zan­di

Cho­pard L.U.C Chro­no One Kro­no­gra­fer be­hö­ver in­te in­ne­bä­ra bul­ki­ga sport­kloc­kor, de kan ock­så va­ra ele­gan­ta pjä­ser vars de­sign ökar

tem­pot en smu­la. Pris: 345 000 kro­nor.

Jae­ger-LeCoult­re Re­ver­so Gran­de Tail­le Jae­ger-LeCoult­re Re­ver­sos fyr­kan­ti­ga, vänd­ba­ra bo­et­ter har nu fun­nits i 82 år. Den­na mo­dell är nam­net till trots ba­ra 26 ­mil­li­me­ter bred, ett av många ex­em­pel på att mind­re

kloc­kor är po­pu­lä­ra­re än nå­gon­sin. Pris: 51 500 kro­nor.

Vache­ron Con­stan­tin Mal­te Small Se­cond I fjol dam­ma­de Vache­ron av sin ton­neau-for­ma­de de­sign de an­vänt se­dan 1912. In­tres­sant med den­na upp­da­te­ring är den lätt kon­vexa un­der­si­dan som pa­ra­dox­alt nog gör

kloc­kan mer lätt­bu­ren. Pris: 213 000 kro­nor.

Tyg: Lo­ro Pi­a­na Sum­mer Tas­ma­ni­an Den per­fek­ta ko­stymupp­le­vel­sen star­tar med ty­get. Lo­ro Pi­a­nas

su­per­lät­ta som­mar­ver­sion av sig­na­tur­kva­li­te­ten Tas­ma­ni­an ­blan­dar fi­nas­te me­ri­noull från Austra­li­en med en mind­re mängd si­den för att ska­pa ett så lätt och sam­ti­digt re­si­stent ko­stym­tyg

som möj­ligt. Per­fekt för vår­sä­song­ens he­ta da­gar.

Vache­ron Con­stan­tin Mal­te Small Se­cond.

Kloc­kor lå­na­de av Ny­mans Ur 1851.

Jae­ger-LeCoult­re Re­ver­so Gran­de Tail­le.

Cho­pard L.U.C Chro­no One.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.