5x njut­ning

Plaza Uomo - - PORTRÅTT -

Il gran­de dan­dy. Mar­cel­lo Sor­gis bok om den sis­te si­ci­li­ans­ka prin­sen,

Rai­mon­do Lan­za di Tra­bia. ”Den se­nas­te boken jag läs­te hand­lar om prin­sen som var vän med Gi­an­ni Ag­nel­li. Jag var in­tres­se­rad av att lä­sa om hur myc­ket han in­flu­e­rat Ag­nel­lis ka­rak­tär.

Och det var myc­ket.”

Pasti­fi­cio San Lo­ren­zo. ”En re­stau­rang jag upp­skat­tar i Rom, man äter gott och de har all­tid ut­ställ­ning­ar

med sam­ti­da konst.”

De fem pre­mi­er cru-slot­ten i Bour­deaux. ”Det är främst frans­ka vi­ner som man kan räk­na som vi­ner att in­ve­ste­ra i. De ökar sitt vär­de med minst 100 pro­cent över 3–4 år och kan hål­la i ett halvt se­kel. Li­kaså Ro­mané­eCon­ti i Bour­goug­ne och Cha­teau d’Yquem

i Sau­ter­ne.”

Bru­nel­lo di Mon­tal­ci­no. ”Det vin jag all­tid har hem­ma, för­stås. Det är en fin och re­spek­ta­bel gam­mal her­re. In­te nöd­vän­digt­vis nå­got som al­la upp­skat­tar. San­gi­o­ve­se Gros­so är en myc­ket stram dru­va som be­hö­ver någ­ra år in­nan

­dof­ter­na kom­mer fram.”

Bre­sa­o­la och pi­not ne­ro. ”Det är vik­tigt att kom­bi­ne­ra mat och vin.

Som en an­ge­näm Pi­not ne­ro ihop med ­bre­sa­o­la. El­ler som eng­els­män­nen, ett gott Marsala­vin ihop med ka­kor kloc­kan

10 på mor­go­nen.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.