Kons­ten att pac­ka

Att pac­ka snabbt, snyggt och ef­fek­tivt är en konst som för­fi­nats se­dan 1800-ta­let.

Plaza Uomo - - RESA - Text Han­na Mel­lin

“IT IS GOOD

to ha­ve an end to jour­ney to­ward, but it is the jour­ney that mat­ters, in the end”. Även om man in­te hål­ler med Er­nest He­ming­way så kan man kon­sta­te­ra att ska man re­sa kan man li­ka gär­na gö­ra det med stil. Ba­ga­get mås­te du slä­pa med dig oav­sett om du re­ser i tåg­ku­pé el­ler med eget plan, och di­na väs­kor sä­ger mer om dig än vad du kanske tror.

An­ri­ka väsk­fö­re­tag som brit­tis­ka H. J. Ca­ve har till­ver­kat kof­fer­tar och väs­kor se­dan ti­digt 1800-tal, de­ras iko­nis­ka Osi­li­te ca­se, fram­ta­gen för ex­pe­di­tion till Mount Eve­rest 1933, finns att kö­pa i mo­dern tapp­ning kring 8 000 kro­nor. En mo­dern va­ri­ant fram­ta­gen bland an­nat i kev­lar för­vän­tas lan­se­ras un­der 2013.

Lou­is Vuit­ton, grun­da­re av mo­de­hu­set med sam­ma namn, in­spi­re­ra­des av Osi­li­te­kof­fer­ter­na som var lät­ta att stap­la på varand­ra, när han ska­pa­de sin egen lät­ta väs­ka i can­va­s­tyg år 1858. Fö­re­ta­get som ut­setts till värl­dens mest vär­de­ful­la lyx­mär­ke, lan­se­ra­de ny­li­gen The Art of Pac­king, in­struk­tio­ner hur man pac­kar ef­fek­tivt och med stil. Ge­nom att klicka på oli­ka fö­re­mål, från ne­ces­sä­rer till skjor­ta och skor, på Lou­is Vuit­tons hem­si­da så lär man sig vad man ska pac­ka först och hur man ska vi­ka si­na plagg i de­ras oli­ka väsk­mo­del­ler The Al­zer, Péga­se och Kee­pall.

Ward Smeul­ders är för­sälj­nings­chef på Lou­is Vuit­ton.

– Att pac­ka hand­lar om för­be­re­del­se; tänk först och hand­la sen. Pla­ce­ra ut allt som du vill pac­ka ner på gol­vet, på så vis glöm­mer du ingen­ting och väl­jer rätt sa­ker att ta med dig. De tunga sa­ker­na ska pac­kas först och de lät­ta­re sist, lägg det som du be­hö­ver få tag på snabbt, som ex­em­pel­vis sol­glas­ö­gon och py­ja­mas, överst. Skor­na bör fyl­las med pap­per och pla­ce­ras i sko­på­se för att be­hål­la for­men och in­te smut­sa ner öv­ri­ga sa­ker i din väs­ka.

Smeul­ders vet även hur man ut­nytt­jar väskut­rym­met på bäs­ta sätt.

– Skärp kan rul­las ihop och stop­pas in­u­ti skor, ett skärp kan rul­las in i ett an­nat. Rul­la ihop di­na stic­ka­de trö­jor, jeans och t-trö­jor. Slip­sar kan ock­så rul­las ihop och stop­pas i ex­em­pel­vis trö­jor. Ut­nytt­ja res­väs­kans hörn för sa­ker som mo­bil­lad­da­re, hand­du­kar och skärp.

BAGAGeJÄt­ten sAM­so­ni­te la­de som Lou­is Vuit­ton grun­den till si­na fram­gång­ar med att ta fram lät­ta men tå­li­ga väs­kor. 1941 lan­se­ra­des mo­del­len Stream­li­te, en fö­re­gång­a­re till da­gens mo­der­na va­ri­an­ter och är i dag ett eftertraktat kap på andra­hands­mark­na­den. Jan­nic­ke Ha­ga är PR Ma­na­ger för Sam­so­ni­te i Skan­di­na­vi­en.

– Histo­ria och tillit går of­ta hand i hand hos kon­su­men­ter, man kän­ner till va­ru­mär­ket och li­tar på att det le­ve­re­rar. Det är en öd­mjuk po­si­tion att ha för oss. I dag är kon­su­men­tens högs­ta pri­o­ri­te­ring vik­ten på ba­ga­get, vår pro­dukt­ut­veck­ling är väl­digt fo­ku­se­rad på det.

Gert Wey­ers är mark­nads­di­rek­tör för Sam­so­ni­te i Eu­ro­pa och har även han tips på hur man pac­kar på bäs­ta sätt.

– Myc­ket hand­lar om vil­ken slags väs­ka du väl­jer, mjuk el­ler hård? Vad be­hö­ver du in­för just den här re­san? Ska man fär­das i bil är en mjuk väs­ka som in­te tar upp myc­ket plats att fö­re­dra, men en re­sa med flyg krä­ver en väs­ka med hjul, fy­ra är bäst om du ska slä­pa den ge­nom många flyg­plat­ser. Kol­la även upp flyg­bo­la­gets reg­ler in­nan du pac­kar, det är onö­digt att be­ta­la ex­tra för att själ­va väs­kan är tung.

Wey­ers är in­te en li­ka stor an­häng­a­re som Smeul­ders av att rul­la ihop plag­gen i ba­ga­get.

– Åh, det är den sto­ra frå­gan, vi­ka el­ler rul­la. Jag tyc­ker att skjor­tor ald­rig ska rul­las ut­an mås­te vi­kas för att kun­na an­vän­das när man kom­mer fram. Groo­ming­pro­duk­ter och strum­por kan stop­pas i skor­na för att spa­ra plats, och med hand­du­kar el­ler lik­nan­de kan man ska­pa ni­vå­er i pack­ning­en. För­va­ra in­te di­na mest vär­de­ful­la ägo­de­lar i ditt ba­gage, ut­an ta med det i handbagaget och in­ve­ste­ra i ett lås för den res­väs­ka som du chec­kar in och läm­nar ifrån dig.

”ska maN FÄr­das I BIl Är eN mjuk VÄs­ka sOm IN­Te Tar uPP så mYC­keT PlaTs aTT FÖ­re­dra, meN eN re­sa med FlYG krÄ­Ver eN VÄs­ka med hjul.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.