hård el­ler mjuk?

Plaza Uomo - - RESA -

Hår­da väs­kor väl­jer du med för­del om din re­sa ­in­klu­de­rar flyg, ska trans­por­te­ras mel­lan oli­ka färd­me­del och ­slä­pas runt på många flyg­plat­ser. Dess­utom är hår­da ­väs­kor vat­ten­tä­ta och skyd­dar in­ne­hål­let bäst. Mju­ka väs­kor ­spa­rar na­tur­ligt­vis ut­rym­me om du ex­em­pel­vis ska fär­das med bil el­ler tåg. De är ock­så att re­kom­men­de­ra som hand­ba­gage på fly­get då de kan knö­las in un­der sto­len fram­för dig i stäl­let för att för­va­ras i luc­kan ovan­för. På så vis når du di­na sa­ker snabbt och slip­per stö­ra di­na ­med­pas­sa­ge­ra­re när du vill ha nå­got ur din väs­ka. Ett tips är att ta med en ex­tra mjuk väs­ka in­u­ti ditt hår­da ba­gage, man vet ald­rig vad man vill ha med sig hem från se­mestern.

1926, dags för tågre­sa med idel Lou­is Vuit­ton-ba­gage.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.