Mi­li­tär­bral­lan som blev ci­vil

Plaza Uomo - - MANUAL -

Det är in­te ba­ra Lar­ry Da­vid som gil­lar chi­nos. Byx­or­na, som döpts ef­ter ty­get med sam­ma namn, har med sin le­di­ga ele­gans gått från ar­méplagg till herr­mo­de­i­kon. In­om den ame­ri­kans­ka stil­sko­lan kal­las byx­or­na of­ta för kha­kis, ef­ter sin ka­rak­tä­ris­tis­ka jord­to­na­de färg som ur­sprung­li­gen togs fram i mi­li­tärt syf­te un­der 1800-ta­lets mitt. Byx­mo­del­lens ci­vi­la ge­nom­brott kom ef­ter and­ra världs­kri­get då åter­vän­dan­de krigs­ve­te­ra­ner bör­ja­de bä­ra chi­nos till fri­tids­sti­len. Un­der he­la fem­tio- och sex­tio­ta­let var chinosen i kon­kur­rens med de mer re­bel­lis­ka je­an­sen det själv­kla­ra va­let av fri­tids­byx­or.

Näs­ta sto­ra mil­stol­pe för chinosen kom 1986 då Le­vi’s lan­se­ra­de Doc­kers. Khaki-mär­ket blev snabbt yup­pie-mäk­lar­nas fa­vo­rit­byxa un­der hel­gen i sport­stu­gan el­ler fri­tids­hu­set. Un­der he­la åt­tio- och nit­ti­o­ta­let ut­gjor­de ett par chi­nos lik­som den ma­rin­blå klubb­la­zern och ljus­blå ox­ford­skjor­tan grundstom­men i Ca­su­al Fri­day-kon­cep­tet som stil­mäs­sigt lamslog he­la USA. In­tres­set för byx­or­na späd­des på yt­ter­li­ga­re när kläd­ked­jan GAP lan­se­ra­de sin om­ta­la­de kam­panj Le­gen­da­ry Kha­kis som hyl­la­de hi­sto­riskt kän­da khaki-bä­ra­re från Ste­ve McQu­een till Pablo Pi­cas­so.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.