KING OF KHAKI

Plaza Uomo - - MANUAL -

In­bit­na khaki-nör­dar bär chi­nos i Cra­mer­ton Ar­my Cloth. Det var i slu­tet av 1920-ta­let som tex­til­mo­gu­len Stu­art War­ren Cra­mer i sam­ar­be­te med vä­ve­ri­et Ga­ley & Lord lät till­ver­ka det­ta stryk­tå­li­ga tyg för ci­vi­la ar­bets­klä­der. Se­na­re kom ty­get att säl­jas till den ame­ri­kans­ka ar­mén som ef­ter förs­ta krigets otymp­li­ga uni­for­mer var i akut be­hov av nya ma­te­ri­al. Khaki-ty­ger­na från Ga­ley & Lord kom att till­hö­ra stan­dar­d­u­ni­for­men un­der så­väl and­ra världs­kri­get som Vi­et­nam- och Ko­rea-kri­get. Se­dan 1986 äger chi­no­sjät­ten Doc­kers rät­tig­he­ter­na till ori­gi­nal­ty­get. 1996 ha­de det ame­ri­kans­ka vä­ve­ri­et to­talt sålt över 75 mil­jo­ner yard av ty­get vil­ket gav det na­tur­li­ga smek­nam­net ”King of Khaki”.

Se­dan 1986 äger Doc­kers rät­tig­he­ter­na till det gam­la mi­li­tär­ty­get Cra­mer­ton Ar­my Cloth.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.