Kult­för­kla­ra­de Tart är till­ba­ka

Plaza Uomo - - MANUAL -

Det blå­ser nya vin­dar hos den le­gen­da­ris­ka glas­ögon­till­ver­ka­ren Tart. Ef­ter att ha fått stänga igen un­der 1980-ta­let då ing­en läng­re vil­le bä­ra mar­ke­ra­de plast­bå­gar har nu mär­kets ret­rostin­na form­språk fått en re­vi­val. Med en im­po­ne­ran­de kund­lis­ta som in­ne­fat­tat allt från den oklan­der­ligt ele­gan­ta Ca­ry Grant till mo­de­re­bel­len Ja­mes De­an var ett par Tarts 1950- och 1960-ta­lets all­ra mest so­fisti­ke­ra­de ac­ces­so­ar. Un­der 1990- och 2000-ta­let blev vin­ta­ge­bå­gar från New York-op­ti­kern hett vil­le­bråd på Ebay och när mär­kets grun­da­re Ju­li­as Tart gick bort 2008 köp­te vin­ta­geop­ti­kern Four Your Ey­es i Los Ang­e­les upp rät­tig­he­ter­na till de­sig­nen för att ge ut en nyut­gå­va.

Bland mär­kets all­ra mest ka­rak­tä­ris­tis­ka bå­gar åter­finns mo­del­len Ar­nel som kän­ne­teck­nas av sin halv­run­da form och di­a­mant­for­ma­de me­tall­fäs­ten. En mo­dell som en­ligt ela­ka kri­ti­ker le­gat till grund för den be­tyd­ligt kän­da­re Moscot Lem­tosh.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.