ORI­GI­NA­LET

Plaza Uomo - - MANUAL -

De förs­ta bils­kor­na föd­des i den lil­la byn Vi­ge­va­no. På grän­sen mel­lan Lom­bar­di­et och Pi­e­mon­te i nor­ra Ita­li­en ver­ka­de här sko­ma­ka­ren och in­bit­na ra­cin­gen­tu­si­as­ten Gi­an­ni Mosti­le. I bör­jan av 1960-ta­let fick Mosti­le en idé om att kom­bi­ne­ra si­na bå­da in­tres­sen för att ska­pa de ul­ti­ma­ta bils­kor­na. Skor­na skul­le va­ra lät­ta och smi­di­ga sam­ti­digt som de gav fö­ra­ren till­räck­ligt med fäs­te på pe­da­ler­na i sport­bi­len. 1963 fick Mosti­le pa­tent hos det ita­li­ens­ka han­dels­mi­ni­s­te­ri­et för sin uni­ka lös­ning med in­fäll­da gum­mi­nop­por un­der skor­na. Skor­na döp­tes pas­san­de nog till Car Shoe.

Ef­ter någ­ra söm­ni­ga år un­der 1980och 1990-ta­let köp­tes Car Shoe 2001 upp av Pra­da, och pla­nen var att gö­ra Car Shoe världs­känt. Ori­gi­nal­mo­del­len med lä­der­snö­ren runt skon fick säll­skap av en upp­sjö nya mo­del­ler i nya ma­te­ri­al och en rad flagg­skepps­bu­ti­ker öpp­na­des runt om he­la värl­den för att väc­ka nytt liv i den­na ikon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.