SAN­TA EULALIA

Plaza Uomo - - MANUAL -

San­ta Eulalia är en bit av spansk och eu­ro­pe­isk mo­de­histo­ria. Bu­ti­ken öpp­na­de re­dan 1843 på den be­röm­da mark­na­den Pla De La Bo­que­ria i Bar­ce­lo­na. I mit­ten av 1920-ta­let an­ord­na­de fir­man Spa­ni­ens förs­ta hau­te coutu­re-vis­ning och San­ta Eulalia var fram till sista vis­ning­en an­ord­na­des 1995 ett känt namn jäm­te Pa­ris star­ka mo­de­hus. 2011 öpp­na­de de sin nu­va­ran­de bu­tik på Pa­seo de Gra­cia, ri­tad av NY-ar­ki­tek­ten Wil­li­am So­fi­eld med tyd­lig in­spi­ra­tion från art de­co-rö­rel­sen. Lu­is Sans, ©är­de ge­ne­ra­tio­nen av ägar­fa­mil­jen, har till­sam­mans med sin fru Sand­ra Domín­gu­ez åter­upp­rät­tat sta­tu­sen för den­na mo­de­in­sti­tu­tion och åter satt Bar­ce­lo­na på mo­dekar­tan. Vid si­dan av ett upp­da­te­rat ut­bud av fram­för allt ita­li­ens­ka, brit­tis­ka och ame­ri­kans­ka va­ru­mär­ken er­bju­der San­ta Eulalia skräd­dar­syd­da klä­der ef­ter kons­tens al­la reg­ler. Pas­seig de Grà­cia, 93, Bar­ce­lo­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.