ÖV­RI­GA VÄRL­DEN

RYSS­LAND, MEL­LA­NÖSTERN, AFRI­KA OCH AUSTRA­LI­EN

Plaza Uomo - - MANUAL - UZ­BE­KIS­TAN

AUSTRA­LI­EN Ha­rolds Med bu­ti­ker i Syd­ney och Mel­bour­ne samt li­cens­ta­ga­re för två Tom Ford­bu­ti­ker i sam­ma stä­der är Ha­rolds en makt­fak­tor på Austra­li­ens mo­descen. De eg­na bu­ti­ker­na blan­dar fö­re­döm­ligt avant­gar­dis­tisk An­twer­pen­de­sign som Kris Vann As­sche med klas­sis­ka Lu­ci­a­no Bar­be­ra och hattmakaren Borsalino. 101 Co­lins Stre­et, Mel­bour­ne

P.John­son Ef­ter att ha stu­de­rat mo­de­de­sign vid St. Martins i Lon­don star­ta­de Pa­trick John­son sin egen verk­sam­het med mått­be­ställ­da ko­sty­mer. Form­språ­ket är mo­dernt väl­skräd­dat med re­fe­ren­ser till så­väl Ne­a­pel-skräd­da­re som till lyx­i­ga Tom Ford. Spa­na gär­na in P.John­sons ut­bud av bröst­näs­du­kar. 46 Li­ver­pool Stre­et, Syd­ney

Ame­ri­can Tai­lors Trots nam­net spe­ci­a­li­se­rar Ame­ri­can Tai­lors på mått­sytt från ita­li­ens­ka mär­ken som d’Avan­za, Isa­ia och Cas­tan­gia. Bu­tiksä­gar­na Se­basti­an Gi­aco­bel­lo och To­ny Ra­ni­e­ri blan­dar ele­gant upp ko­sty­mer­na med stic­kat och ac­ces­so­a­rer från Ita­li­en och Eng­lands främs­ta. 68 Bour­ke Stre­et, Mel­bour­ne

AFRI­KA

Gray’s Fa­mil­jen Sur­tee som äger Syd­af­ri­kas störs­ta lyx­han­dels­ked­ja dri­ver bu­tiksked­jan Gray’s. Ked­jan som star­ta­de med en bu­tik i Jo­han­nes­burg klär Syd­af­ri­ka med mär­ken som Er­me­ne­gil­do Zeg­na, Bri­o­ni och Ca­ru­so. Ki­ne Ctr, 141 Com­mis­sio­ner Stre­et, Jo­han­nes­burg

RYSS­LAND

St. Ja­mes I ett land som do­mi­ne­ras av flagg­skepps­bu­ti­ker är det ont om spän­nan­de mul­ti­brand-bu­ti­ker. Ett un­dan­tag är St. Ja­mes. In­red­ning­en i det eng­elsk­k­ling­an­de bu­tikskon­cep­tet är ska­pat av Lon­don­ba­se­ra­de de­sign- och in­red­nings­by­rån Four IV. Bu­ti­kens ut­bud fo­ku­se­rar på väl­klätt ita­li­enskt och brit­tiskt med va­ru­mär­ken som Lu­ci­a­no Bar­be­ra och Ri­chard Ja­mes. Ave. Kutu­zov, 48, Moskva Ar­gesto Moskvas främs­ta bu­tik för Ita­li­en­fa­na­ti­ker. Bu­ti­ken er­bju­der bland an­nat ko­sty­mer från Sar­to­rio Na­po­li och le­gen­da­ris­ka d’Avan­za samt skjor­tor från Fray och Truz­zi. Big Ge­or­gi­an, 61 k2, Moskva

Machi­a­vel­li Al­ta Sar­to­ria Lyx­grup­pen Machi­a­vel­li Lux­u­ry Groups nå­got mer väl­kläd­da bu­tik Al­ta Sar­to­ria bju­der på klä­der från till­ver­ka­re som Bri­o­ni och Ki­ton. 26 Sa­do­vaya Ul. St Pe­ters­burg

Gla­mour Uz­be­kis­tan är kanske in­te det mest vän­ta­de lan­det för stils­hop­ping. Mitt i lan­dets hu­vud­stad Ta­sj­kent lig­ger dock spän­nan­de Gla­mour som på två vå­ning­ar pre­sen­te­ras någ­ra av värl­dens främs­ta mo­de­hus med in­spi­ra­tion från shop­ping­kvar­te­ret runt Via Mon­te­na­po­e­lo­ne i Mi­la­no. 6 Nu­kus stre­et, Ta­sj­kent

SAU­DIA­RA­BI­EN

Gent­le­man Gent­le­man med bu­ti­ker i sau­dia­ra­bis­ka Jed­dah, Riy­adh och Kho­bar är det per­fek­ta till­hål­let för kun­der som sö­ker ef­ter su­per­tun­na ko­sty­mer för att ut­här­da vär­men i lan­det. Bland va­ru­mär­ke­na åter­finns bland an­nat Venedig-skräd­dar­hu­set Bel­vest och Bo­log­na­ba­se­ra­de skjort­ma­ka­ren Ma­rol. Etoi­le Cen­ter, Ma­lek Ro­ad, Jed­dah

Vil­la Mo­da She­ikh Ma­jeds lyx­byg­ge Vil­la Mo­da är svårsla­get i form av stor­lek och ut­bud av va­ru­mär­ken. Va­ru­hu­set rik­tar sig främst till en mo­de­ve­ten publik på jakt ef­ter den ul­ti­ma­ta lyx­upp­le­vel­sen. DIFC Ga­te Vil­lage, Du­bai

TUR­KI­ET

Bey­men Tur­kis­ka Bey­men star­ta­de som en herr­mo­de­bu­tik i Istan­bul och har nu över 60 bu­ti­ker runt om Tur­ki­et och Mel­la­nöstern. Ori­gi­nal­bu­ti­ken i lyx­i­ga kvar­te­ret Ni­san­tası kon­kur­re­rar med ele­gant in­red­ning, spän­nan­de mix av va­ru­mär­ken och oklan­der­lig ser­vice­grad med värl­dens främs­ta va­ru­hus. Ab­di Ipekçi Cad­desi No:23/1 Istan­bul

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.