3 x ur­frå­gor

Plaza Uomo - - KRÖNIKA -

Ef­ter för­ra krö­ni­kan har vi fått in mas­sor av mail till re­dak­tio­nen, vil­ket vi­sar att kloc­k­in­tres­set i Sve­ri­ge ba­ra ökar och ökar. Mai­la gär­na di­na frå­gor till: an­ders@pla­za­watch.com, skriv Klock­frå­ga i äm­nes­ra­den.

1. Vil­ken klock­stil gäl­ler i vår? Carl Lars­son , 22 år, Stock­holm

– Carl, du är ur­säk­tad på grund av din spä­da ål­der. En kloc­ka är tid­lös. Så om du in­ve­ste­rar i en ny kloc­ka så är det in­te för vå­ren 2013, ut­an för många vå­rar fram­ö­ver. Som en del av mitt evi­ga mis­sio­ne­ran­de för FFB (För­e­ning­en för Fick­urets Be­va­ran­de), vill jag pas­sa på att på­min­na om ett fak­tum: Att stan­na till i vår­so­len för att lä­sa av ti­den på ett fick­ur för­hö­jer så­väl till­va­ron som loo­ken hos var­je sorglös dan­dy.

2. Är schwei­zis­ka kloc­kor verk­li­gen bäst?

Mor­ten Schultz, Tyskland

– Ja, i re­gel är det så. Och som med al­la reg­ler finns gi­vet­vis un­dan­tag, in­te minst i tys­ka Glas­hüt­te. Men av många an­led­ning­ar så sam­las värl­dens ur­ma­ka­re­lit i Schweiz. Så att din kloc­ka är till­ver­kad i Schweiz ­be­hö­ver in­te alls be­ty­da att din kloc­ka är till­ver­kad av en schwei­za­re.

3. Vil­ken sport­kloc­ka kom­bi­ne­ras bäst med en ko­stym­look? Adri­an Ver­gi­er

– Ditt namn an­ty­der att du är fran­sos. Och visst, det görs en hel del un­der­ba­ra hed­nis­ka kom­bi­na­tio­ner i Frank­ri­ke – men sport­kloc­kor till ko­stym är in­te en av dem. Det är som med bag in box till fin­mid­dag – många gör det, men det be­ty­der in­te att det är ok. Det finns mäng­der av fan­tas­tis­ka sport­kloc­kor – men de fun­kar bäst i ner­dres­sat el­ler, tro det el­ler ej, när du spor­tar. Du har ju in­te t-shirt till smo­king på ope­ran – hop­pas jag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.